Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner til styrket grensekontroll

Moderne kontrollutstyr er avgjørende for at Tolletaten kan gjennomføre mest mulig effektive kontroller og utnytte den manuelle kapasiteten på best mulig måte. Det gjør både tollere i stand til å gjøre flere beslag og bidrar samtidig til besparelser og forenklinger for de som kontrolleres.

– De med uniformen på gjør en svært viktig jobb på grensen. Det har vi sett ikke minst med de store narkotikabeslagene denne våren. De er med å holde narkotikaen unna Norge og våre unge. Jeg mener det er avgjørende for etatens bidrag til samfunnssikkerheten at tollerne har tilgang til moderne kontrollutstyr og regjeringen har derfor satt av 35 millioner kroner i revidert budsjett til en ny skanner på Magnormoen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tolletaten fikk sin første skanner i 2004 og har i dag skannere på Svinesund, Ørje, Grenland og Oslo havn. Magnormoen (riksvei 2) er i dag den nest mest trafikkerte landeveis grenseovergangen inn i Norge, og den mest trafikkerte hvor Tolletaten ikke har en skanner stasjonert.

Ved å skanne kontrollobjektene kan man raskt avgjøre om man ønsker å gå videre med manuell kontroll, noe som muliggjør en langt mer målrettet og effektiv kontrollgjennomføring.

– I tillegg til at dette øker risikoen for organiserte kriminelle å bli tatt, så gjør det også hverdagen litt enklere for lovlydige bedrifter. En skannerkontroll av en trailer tar om lag 10 minutter, mot en halv dag eller mer om traileren må tømmes og gjennomgås manuelt. Den reduserte tidsbruken gjør at flere kan stoppes, men at de som har gode hensikter slipper å stå på grensa for lenge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Tolletatens skannere har siden 2017 skannet i overkant av 60 000 kjøretøy og containere. Disse skannerkontrollene har avdekket om lag 3 300 funn/overtredelser og av disse har i underkant av 200 vært såkalt alvorlige overtredelser. Et nylig eksempel er beslaget av til sammen over 700 kg narkotika i to lastebiler. Narkotikapartiene var begge meget godt gjemt i annen lovlig last og kontroll med skanner var avgjørende for funnene. Tolletaten beslagla nylig også fire millioner sigaretter i en lastebil, som er ett av tidenes største tollbeslag av sigaretter, ved hjelp av skannerkontroll.

Øvrige bevilgninger til Tolletaten i revidert budsjett:

  • 1,6 millioner kroner til kontroll av vareførsel på Svalbard


    Kontrollen på Svalbard er viktig i et utenriks- og sikkerhetspolitisk perspektiv og viktig for å håndheve sanksjonsregimet og eksportkontrollregelverket. Tolletaten kan med dette styrke bemanningen med ett årsverk for å ivareta tilfredsstillende kontrollnivå.
  • 10 millioner kroner til håndtering av sanksjonsregimet mot Russland


    Tolletaten må i 2023 bruke mye ressurser på å håndtere sanksjonsregimet mot Russland. I forbindelse med Russlands krigføring i Ukraina har behovet for kontrollaktivitet vært høyere, og kontrollene er vesentlig mer ressurskrevende. Bevilgningen skal bidra til å dekke merkostnadene til dette arbeidet.
  • 46,5 millioner kroner til kontroll av russiske fiskebåter


    Tolletaten har siden oktober 2022 hatt intensivert kontroll med russiske fiskefartøy i Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø. Kontrollen utgjør et viktig element i håndhevelsen av eksportkontroll­regelverket og kontrollregimet mot Russland. Kontroll med alle russiske fartøy har vært et sentralt premiss for å innvilge unntaket for fiskefartøy. Bevilgningen skal dekke merkostnadene Tolletaten har med den intensiverte kontrollen.