Regjeringen foreslår nye 200 millioner kroner til økt digital sikkerhet i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Russlands angrep på Ukraina har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon, som også medfører økt sannsynlighet for digitale angrep mot Norge. – Vi må derfor styrke sivil beredskap innenfor cyberområdet, og regjeringen foreslår ytterligere 200 millioner til økt digital sikkerhet i 2022, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Bredden av militære og ikke-militære virkemidler som Russland har tatt i bruk gjennom vinteren er omfattende.

– Regjeringen vil raskt styrke innsatsen mot digitale angrep. Det vil bidra til økt digital sikkerhet både innen forebygging, avdekking og håndtering, på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, sier Mehl videre.

Alvorlige konsekvenser

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) driver den nasjonale responsfunksjon for alvorlige digitale angrep og et nasjonalt varslingssystem for digital infrastruktur (innbruddsalarm). Formålet er å forebygge, oppdage og koordinere håndteringen av alvorlige digitale angrep. Siden 2019 har NSM sette en tredobling i antallet cyberhendelser som får alvorlige konsekvenser for virksomheter i Norge.

Regjeringen vil styrke NSMs evne til å håndtere digitale angrep med 15 millioner kroner, samt gi 40 millioner kroner til at flere virksomheter kan få på plass digitale innbruddsalarmer med varsling til NSM.

Styrker kommunene

Norske kommuner er attraktive mål for digitale angrep, noe som kan ramme innbyggerne hardt hvis strøm, vann eller datasystemer settes ut av spill. Derfor vil regjeringen styrke den digitale sikkerheten i kommunene. Det foreslås å sette av 50 millioner kroner for å legge til rette for at kommunene kan knytte seg til et cybersikkerhetssamarbeid (responsmiljø eller tilsvarende), samt etablering av en ordning for å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet til å forebygge og håndtere digitale hendelser. Formålet med tiltaket er å øke kommunenes evne til å oppdage, forebygge og håndtere digitale angrep.

-Det er viktig at kommuner som ikke har tilgang til nødvendig kapasitet for varsling og håndtering av digitale angrep raskest mulig får en mulighet til dette, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I tillegg foreslår regjeringen også en økt bevilgning til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), forbedring av kommunikasjons- og samhandlingsløsninger for den nasjonale krisehåndteringen, etablering av støtteverktøy for virksomheter, etablere én felles myndighetsportal for digital sikkerhet, utvikling og sikring av datasystemer i PST, og økt kapasitet til sikkerhetsklareringer i Sivil klareringsmyndighet (SKM).

Noen av tiltakene i satsningen på 200 millioner:

  • Styrke NSMs evne til å koordinere og håndtere oppståtte cyberangrep i både privat, offentlig og kommunal sektor med 15 millioner kroner.
  • Styrke NSM med 40 millioner kroner slik at antallet virksomheter, både offentlige og private, som har installert digitale innbruddsalarmer fra NSM for å oppdage cyberangrep kan økes.
  • Styrke kommunal sektors kapasitet til å håndtere uønskede IKT-hendelser med 50 millioner kroner, ved at staten bidrar finansielt til at kommunene kan knytte seg til et cybersikkerhetssamarbeid (CERT eller tilsvarende). Tiltaket vil å øke kommunenes evne til å oppdage, forebygge og håndtere digitale angrep.
  • 10 millioner kroner til å øke digital motstandskraft i samfunnet gjennom blant annet å etablere digitale verktøy for bruk i virksomheter til evaluering av sikkerheten i egne systemer, én felles myndighetsportal for digital sikkerhet for borgere, virksomheter, kommuner, og informasjonskampanjer for bevisstgjøring av borgere og virksomheter.
  • Øke bevilgningen til Sivil klareringsmyndighet med 5 millioner kroner for å redusere risiko for innsidere i tjeneste for utenlandsk etterretning.