Regjeringen vil styrke beredskapen på sivil side

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen følger opp signalene fra Hurdals-plattformen om å styrke beredskapen. Ukraina-situasjonen har ført til økt spenning og en usikkerhet som gjør det nødvendig å gjennomføre tiltak på sivil side raskt. Regjeringen foreslår derfor i dag en rekke betydningsfulle tiltak blant annet med etablering av mobil befolkningsvarsling og en styrking av Sivilforsvaret.

– Vi vil ha et mobilbasert befolkningsvarslingssystem for raskt å kunne nå store deler av befolkningen med informasjon. Dette for å spare liv, helse og eiendom ved alvorlige hendelser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Den mobile befolkningsvarslingen skal etter planen være operativ innen utløpet av 2022.

Betydelig løft

I en krisesituasjon er tid en kritisk faktor. Regjeringen foreslår derfor å bevilge midler til etablering av befolkningsvarsling basert på Cell Broadcast-teknologien.

– Presise varsel om fare vil da kunne sendes alle med mobil i hele landet via mobilnettene i løpet av sekunder. Et slikt system vil bidra til å styrke egenberedskapen og være et betydelig løft av samfunnssikkerheten, sier Mehl.

Teknologien skal sørge for rask kringkasting av viktig melding til mobiltelefoner i de tre mobilnettene i Norge. 

– Mobiloperatørene Ice, Telenor og Telia vil etablere et Cell Broadcast system i sine mobilnett. Vi har tett dialog med mobiloperatørene om deres viktige bidrag for å få på plass et slikt system i Norge, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Umiddelbar varsling

Cell Broadcast-teknologien er et system for umiddelbar befolkningsvarsling gjennom mobilnettene. Under forutsetning av at telefoner er påslått, vil et varsel sendt gjennom dette systemet mottas av mobiltelefoner som befinner seg i et definert område, med egen høy varslingstone og tekst uavhengig av lydinnstillinger på telefonen. Systemet vil kunne benyttes lokalt, regionalt og nasjonalt, og kan nå hele landet på mindre enn 30 sekunder.

Sivilforsvaret

I tillegg forslår regjeringen å øke den operative evnen til Sivilforsvaret gjennom en bevilgning på ytterligere 41 millioner kroner i 2022.

– Bevilgningen skal blant annet legge til rette for at de tjenestepliktige i Sivilforsvaret kan øve mer, og at måltallet på 8 000 mannskaper i Sivilforsvaret igjen kan nås, sier justis- og beredskapsministeren.

Det foreslås videre å bevilge 48,8 millioner kroner for dekke opp for materielletterslepet i Sivilforsvaret og for å investere i nytt og moderne utstyr.

– Med denne styrkingen av Sivilforsvaret er jeg fornøyd med å kunne si at vi både innfrir det mest kritiske materielletterslepet, fyller på med noe mer moderne utstyr samtidig som det legges til rette for økt øvelsesaktivitet i Sivilforsvaret. Dette er viktig for å øke den samlede operative evnen i Sivilforsvaret, sier Mehl.