Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen styrker skolebibliotekene med 20 millioner kroner

Regjeringen tar grep for å øke leselysten hos barn i norsk skole og vil øke tilskuddene til skolebibliotekene med 20 millioner til totalt 50 millioner kroner i 2024. Dette vil gi flere barn og unge tilgang til et åpent skolebibliotek med dedikerte ansatte.

– Jeg er svært bekymret over den negative utviklingen i barn og unges leseferdigheter og lesevaner. Ved å øke tilskuddene til skolebibliotekene, vil flere barn og unge få tilgang til et åpent skolebibliotek med ansatte som kjenner elevene og som kan finne bøker som passer elevenes ulike forutsetninger, interesser og behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).  

Varierende kvalitet og bemanning

Skolebibliotek bidrar til mer leselyst, gode leseferdigheter og kritisk tenkning, men i dag er det for stor variasjon i kvalitet og bemanning.

Tilskuddet på 50 millioner kroner som kommunene kan søke på, skal gå til å bemanne skolebibliotekene og til å øke skolenes kompetanse i pedagogisk bruk av bibliotekene.

– Altfor mange elever i Norge har et skolebibliotek som ofte er stengt eller er ubemannet. For at alle barn og unge skal få mulighet til å bli interessert i å lese og få lyst til å lese mer, må vi gi dem tilgang til variert litteratur og sørge for at den blir formidlet på en måte som engasjerer, sier Nordtun.

Mange kommuner ønsker bibliotektilskudd

Siden 2023 har Støre-regjeringen styrket tilskuddene til skolebibliotek med totalt 32,5 millioner kroner. En evaluering av ordningen viser at tilskuddet har bidratt positivt. Skolebibliotekene kan ha lengre åpningstider, elevene leser mer og flere tar i bruk skolebiblioteket. 

Det er stor interesse for tilskuddsordningen blant kommunene. I år er det 65 som har søkt, men med den opprinnelige rammen var det kun 28 kommuner som fikk støtte. Med ekstra midler gjennom revidert nasjonalbudsjett sikrer regjeringen at alle de kvalifiserte søkerkommunene får tilskudd.

Skolebibliotek i levekårsutsatte områder prioriteres

Regjeringen ønsker å rette en særlig innsats mot skolebibliotek i levekårsutsatte områder. Derfor vil søknader fra levekårsutsatte områder bli prioritert.

– Skolebibliotekene er inkluderende arenaer hvor alle, uansett bakgrunn, har tilgang til de samme bøkene. Ved å styrke skolebibliotekene bidrar vi til mer lesing og leselyst, men også til å utjevne sosiale forskjeller, sier Nordtun.

Regjeringen satser på lesing

Regjeringen er i gang med flere målrettede tiltak for mer lesing og leseglede: 

  • Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til kommunene til innkjøp av trykte lærebøker i revidert nasjonalbudsjett 2024. I 2023 ble det bevilget 115 millioner kroner til dette.
  • En leselyststrategi er under arbeid. Målet er å styrke barn og unges leseferdigheter og leselyst.
  • Et nytt utvalg skal se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk
  • En stortingsmelding om 5.-10. trinn som kommer i 2024 skal handle om å styrke elevenes motivasjon, læring og utvikling, også i lesing.