Regjeringen styrker Statens naturoppsyn i Nord-Norge

Det skal opprettes seks nye stillinger i Statens naturoppsyn (SNO) i Nordland, Troms og Finnmark. Med styrkingen får SNO økt kapasitet til rovviltarbeid og andre viktige oppgaver i regionen.

– Regjeringen styrker nå Statens naturoppsyn i Nordland, Troms og Finnmark med seks nye kompetansearbeidsplasser ved eksisterende lokaliteter. Statens naturoppsyn får med dette økt kapasitet til å løse viktige oppgaver over store geografiske områder. Særlig vil rovviltarbeidet styrkes, og jeg håper økt tilstedeværelse også kan bidra til å redusere konfliktnivået, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Økt kapasitet til viktige oppgaver

I statsbudsjettet for 2024 er det satt av 10 millioner kroner til nye faste stillinger i SNO i de tre nordligste fylkene. Med de nye stillingene får SNO økte ressurser til blant annet rovviltarbeid, som skadedokumentasjon for rein og sau og bestandsregistrering av rovvilt i regionen.

SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan og holder oppsyn med at en rekke miljølover blir fulgt på offentlig og privat grunn. Dette gjør SNO gjennom kontroll, tilsyn, informasjon og veiledning, i tillegg til registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. Tilsyn med landets verneområder utgjør en sentral del av SNO sin virksomhet, sammen med oppgaver innen rovviltforvaltning.

Stillingene er fordelt likt mellom de tre fylkene med to i Finnmark (Kautokeino og Porsanger), to i Troms (Nordreisa og Bardu) og to i Nordland (Ofoten og Saltdal).