Regjeringen vil gjøre transportforetakene medansvarlige for trygg sikring av last

– I gjeldende vegtrafikklov har sjåføren alene ansvaret for å sikre at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, men nå vil vi gjøre transportforetakene medansvarlige. Dette handler om trafikksikkerhet, men også om å fremme et mer seriøst arbeidsliv i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til endringer i vegtrafikkloven som blant annet består i å pålegge transportforetak et medansvar ved at det skal sette fører i stand til å oppfylle lastsikringskravene.

– Mangelfull lastsikring er ofte et utslag av manglende opplæring eller rutiner for hvordan lasten skal sikres, og dette kan skape farlige situasjoner for sjåføren og andre trafikanter. Med forslaget følger vi opp både råd fra Statens havarikommisjon og tiltak i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdselsministeren.

Medansvaret innebærer at transportforetaket – som har påtatt seg å utføre transportoppdraget – aktivt må legge til rette for at fører har fått nok kunnskap til å oppfylle lastsikringen ved blant annet god opplæring, gode sikkerhetsrutiner, veiledninger ved sikring av last, samt sørge for at fører har korrekt sikringsutstyr tilgjengelig. Forslaget innebærer videre at departementet kan fastsette nærmere regler om transportforetakets plikter i forskrift.

– Lovforslaget vil kunne gi trygghet for fører og bidra til mer trafikksikre transporter. Norsk lastebilnæring er opptatt av sikker veitransport, og forslaget om medansvar for transportforetakene vil ytterligere heve standarden i næringen, sier samferdselsministeren.

Proposisjonen inneholder i tillegg forslag om å pålegge kjøretøyfabrikantene en plikt til å tilgjengeliggjøre teknisk kjøretøyinformasjon til bruk i kontroll av kjøretøy, som skal legge til rette for gjennomføring av forordning (EU) 2019/621 i norsk rett, samt en mindre lovteknisk presisering i vegtrafikkloven. Det foreslås også at Stortinget samtykker til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av nevnte forordning i EØS-avtalen.

For flere opplysninger – se: