Regjeringen vil konsekvensvurdere områder for havbruk til havs

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

«Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvuredes for havbruk til havs. Dette ble slått fast i statsråd i dag.

Viktige brikker for arbeidet med havbruk til havs er nå på plass. I tillegg til konsekvensvurderingen, ble det overordnede regelverket fastsatt mandag 7. november med et nytt kapittel 4 i laksetildelingsforskriften og endringer i produksjonsområdeforskriften.

– Endelig har startskuddet gått! Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs. Det er et arbeid som vil være av stor betydning for framtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring. Arbeidet med å tilrettelegge for offshore havbruk har med dette nådd en ny og viktig milepæl, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Hurdalsplattformen peker på at utvikling av et eget konsesjonsregime for havbruk til havs er et mål for denne regjeringen.

– Med å starte konsekvensvurderingen av Trænabanken, Frøyabanken nord og Norskerenna sør holder vi tempoet oppe med å utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs, samtidig som at vi legger vi til rette for ytterlige vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet, sier Skjæran.

Sameksistens og bærekraft

Fiskeri- og havministeren er tydelig på at både sameksistens og strenge krav til bærekraft har fullt fokus når regjeringen nå går i gang med å legge til rette for offshore havbruk.

– Når vi nå peker ut områder som skal konsekvensvurderes for den nye havnæringen, er det samtidig viktig for meg å være helt tydelig på at næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke fortrenges. Sameksistens med andre næringer og hensyn til gytefelt og oppvekstområder står helt sentralt i prosessen som nå starter, sier Skjæran.

En fersk SINTEF-rapport anslår at mot 2050 kan havbruk til havs gi årlig verdiskaping i størrelsesorden 100 mrd kroner og mange titalls tusen ansatte inkludert ringvirkningseffekter.

Om prosessen

  • Med konsekvensvurdering menes følgende: vurdere konsekvenser for miljø, fiskehelse og sameksistens med andre marine næringer ved å etablere havbruk til havs, gjøre opp kunnskapsstatus og basere vurderingene på tilgjengelig kunnskap, sikre bred involvering av relevante parter i prosessen.
  • I samarbeid med Havforskningsinstituttet har Fiskeridirektoratet kartlagt og identifisert områder som kan være egnet for havbruk til havs. Av totalt 27 områder som ble vurdert i 2019 ble 11 områder pekt på som mulige kandidater for konsekvensvurdering.
  • Fiskeridirektoratet har involvert både sektormyndigheter og næringsinteresser i flere runder. Direktoratet holdt dialogmøte med relevante sektormyndigheter i mai 2019. Disse ble også involvert ved revidering av rapporten i 2021 samt i to påfølgende høringsrunder hvor direktoratet ba om innspill om til sammen fem konkrete områder.
  • Nærings- og Fiskeridepartementet mottok 12. juli i år anbefaling fra Fiskeridirektoratet om å konsekvensvurdere «Norskerenna sør», Frøyabanken nord» og «Trænabanken».

Om sameksistens

En konsekvensvurdering av et område ikke vil gi en eksklusiv rett til å drive havbruk i dette området. Prosessen for etablering av havbruk til havs som ble fastsatt 7. november i år, innebærer at et større område som konsekvensvurderes, senere deles inn i flere mindre utlysningsområder med påfølgende etablering av konkrete lokaliteter. Selve havbruksaktiviteten vil dermed kun båndlegge mindre områder innenfor et større utredningsområde, omfattet av selve anlegget, fortøyningssystemer og en sikkerhetssone på 500 meter. Etablering av anlegget utelukker dermed ikke sameksistens med annen næringsvirksomhet i resten av området som er konsekvensvurdert.