Regjeringen vil styrke Kystjegerkommandoen

– Regjeringen vil styrke situasjonsforståelsen og forsvarsevnen i kystsonen. Vi legger derfor frem forslag om oppgradering og modernisering av Kystjegerkommandoen gjennom investeringer i både materiell, eiendom og infrastruktur. Dette inkluderer autonome systemer og nye ubemannede sensorer, og vil bidra til å styrke Forsvaret langs kysten, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kystjegerkommandoen er en relativt liten avdeling i Sjøforsvaret med tilholdssted på Trondenes i Harstad. Nå fremmer regjeringen prosjekt for oppgradering og videreutvikling av Kystjegerkommandoen i en ny investeringsproposisjon til Stortinget.

Kystjegerkommandoen er ikke bare en ressurs for Marinen og Sjøforsvaret, men for hele Forsvaret. Den foreslåtte løsningen vil gi økt situasjonsforståelse i kystsonen, gode evner til å innhente måldata for langtrekkende våpen og sikre nødvendig bordingskapasitet.

I dag er Kystjegerkommandoen preget av en materiellpark som når sin tekniske levealder i løpet av kort tid. Dersom ikke den foreslåtte oppgraderingen gjennomføres vil avdelingen i løpet av få år kunne stå med utdatert materiell innen en rekke områder.

Kystjegerkommandoens Stridsbåt 90 under øvelse Nordic Response 2024
Kystjegerkommandoens Stridsbåt 90 under øvelse Nordic Response 2024 Foto: Kristian B Solerød / Forsvaret

Regjeringen foreslår å anskaffe fem fartøy som erstatning for dagens seks stridsbåt 90, nye ubemannede luftbårne systemer av ulik størrelse, samt anskaffelse av nye bordingsbåter for kunne å støtte maritime overflateoperasjoner. Samtidig inneholder prosjektet betydelige investeringer i mindre materiell som for eksempel system for ledelse, samband og kjøretøy til avdelingen. Prosjektet inkluderer også nødvendige investeringer i eiendom, bygg og anlegg på Trondenes i Harstad og på Ramsund Orlogsstasjon, med blant annet en ny båthavn på Trondeneshalvøya og nye vedlikeholdsfasiliteter i Ramsund.

- Norge er en maritim nasjon med store havområder og en lang kystlinje. Derfor er det viktig å ivareta og styrke den kapasiteten Kystjegerkommandoen har. Kystjegerkommandoen har også vært sentrale i Forsvarets bidrag til trening av ukrainske soldater for småbåtoperasjoner. De har viktig kompetanse, som det er viktig at vi underbygger med tilstrekkelig og fremtidsrettet utstyr og fasiliteter, sier forsvarsministeren.

Prosjektet har gjennomført ekstern kvalitetssikring KS2 i tråd med statens prosjektmodell. Prosjektets foreslåtte totale kostnadsramme for anskaffelse av materiell og eiendom, bygg og anlegg er 2 520 mill. kroner inkludert usikkerhetsavsetning, gjennomføringskostnader og merverdiavgift. Prosjektets styringsramme er 2 143 mill. kroner inkludert gjennomføringskostnader og merverdiavgift.