Statsbudsjettet 2024

Regjeringens gjenoppbygging av kriminalomsorgen fortsetter

Regjeringen foreslår 85 millioner kroner til kriminalomsorgen. Samtidig må innsatsen for å bedre kvinners soningsforhold bli bedre. Regjeringen foreslår derfor 55 millioner kroner til å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) for kvinner ved Skien fengsel. I tillegg foreslår regjeringen om lag 11 millioner kroner til å øke kapasiteten ved Ungdomsenhet øst på Eidsvoll med to plasser, for å sikre at barn ikke må sitte i fengsel sammen med voksne.

– Kriminalomsorgen er fortsatt i en krevende situasjon, og det er viktig for Sp- og Ap-regjeringen å fortsette jobben med å sikre best mulig arbeidsforhold for de ansatte og gode soningsforhold for de innsatte, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).  

Kriminalomsorgen har en anstrengt økonomisk situasjon, og har måttet iverksette tiltak for å redusere utgifter og merbehov. For å oppnå budsjettbalanse og unngå kutt som vil svekke tjenestetilbudet, foreslår derfor regjeringen 85 millioner kroner til kriminalomsorgen.

Regjeringen foreslår også midler til å etablere en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling for kvinner ved Skien fengsel. En slik avdeling skal bidra til bedre oppfølging av kvinnelige innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer, og bidra til å redusere langvarig isolasjon for kvinnelige innsatte.

– En ny avdeling for de mest sårbare kvinnene med psykiske lidelser er et sårt tiltrengt løft for kvinnesoning. Kvinner har i mange år hatt dårligere soningsforhold enn menn. Dette er et nytt, viktig steg etter at Skien fengsel ble omgjort til kvinnefengsel i juni, sier Mehl.

En utvidelse av kapasiteten ved ungdomsenheten vil også gi bedre mulighet til å kunne holde innsatte ved ungdomsenhetene adskilt. Dette kan det være behov for, enten på grunn av kjønn eller andre årsaker, som at noen hører til i det samme kriminelle miljøet eller i kriminelle miljø som er i konflikt med hverandre.

– Det har tidvis vært flere mindreårige innsatte enn det er plass til i ungdomsenhetene i dag. I Hurdalsplattformen står det at ungdomsenhetene skal utvides og styrkes. Med årets budsjettforslag følger vi opp dette gjennom å foreslå midler til to nye plasser ved ungdomsenheten på Eidsvoll, sier Mehl.