Samtykkeutvalget leverte rapport om bruk av tvang

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok i dag rapporten fra ekspertutvalget som har evaluert vilkåret om manglende samtykkekompetanse for bruk av tvang i psykisk helsevern. Utvalget har vært ledet av administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus.

Manglende samtykkekompetanse som vilkår for vedtak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og tvangsbehandling ble innført i psykisk helsevernloven i 2017. Hurdalsplattformen slår fast at regjeringa skal «evaluere endringen i psykisk helsevernloven om innføring av krav til samtykke ved innlegging i tvungent psykisk helsevern».

– Dette er en viktig og omfattende rapport som tar for seg grunnleggende og kompliserte spørsmål. Den handler om hvordan vi tar vare på enkeltmenneskets rett til selvbestemmelse – og statens plikt til å ivareta retten til helse når en selv ikke kan ta stilling til helsehjelp, sa Kjerkol da hun tok imot rapporten.

Selvbestemmelse

Ekspertutvalget konkluderer med at samtykkevilkåret bør videreføres, og at den kompetansebaserte modellen fortsatt skal ligge til grunn for vurderingene av om en person skal kunne behandles mot sin vilje i psykisk helsevern.

– Prinsippet om selvbestemmelse er og skal fortsatt være grunnleggende i vår felles helsetjeneste, både når det gjelder psykisk og somatisk helsehjelp, påpeker Kjerkol.

Ekspertutvalget mener at betydningen av at samtykkevilkåret ble innført må ses i sammenheng med andre endringer i helsetjenesten og i samfunnet før og etter 2017. Endringer som nevnes er pandemi, reduksjon i døgnplasser og vansker med å få tak i fagfolk. Ifølge utvalget er det derfor vanskelig å diskutere samtykkevilkåret isolert fra andre faktorer som også påvirker praksis.

Pårørendeinvolvering

–  Jeg merker meg at utvalget viser til at vilkåret ble mangelfullt iverksatt. Blant annet ble det gitt for lite opplæring i å gjøre vurderinger av pasienten sin samtykkekompetanse. Jeg merker meg også at utvalget mener at innføringen av vilkåret kan ha gjort belastningen for pårørende enda større. Jeg er glad for at utvalget fremhever betydningen av å styrke brukermedvirkning og pårørendeinvolvering, og at kompetansevurderinger må sikres god kvalitet, sier helse- og omsorgsministeren.

Utvalget har foreslått mange tiltak med relevans for flere av regjeringens sentrale arbeider, både opptrappingsplanen for psykisk helse som nylig ble lagt fram og den kommende forebyggings- og behandlingsreformen på rusområdet som legges frem på nyåret.

Rapporten blir sendt på høring.

Opptak av pressekonferanse