Sårbarhetene i den digitale infrastrukturen i Trøndelag er kartlagt

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for den digitale infrastrukturen i Trøndelag. Selv om analysen viser at fiberinfrastrukturen i Trøndelag er bygd opp med flere sterke tilbydere og doble føringsveier, er det avdekket flere funn som vil kreve oppfølging.

Nkom-direktør Pål Wien Espen overleverer ROS-analysen Trøndelag til statsråden
Nkom-direktør Pål Wien Espen overleverer ROS-analysen Trøndelag til statsråden Foto: DFD

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, peker på flere tiltak som vil redusere sårbarheten.

– Vi er alle helt avhengig av stabile og gode mobil- og bredbåndsnett. Når ekstremværet herjer slik vi har opplevd den siste tiden, ser vi at mobil- og bredbåndsnettene kan bli rammet. Da er det viktig at vi får oversikt over hvilke sårbarheter som finnes og hva vi kan gjøre for å redusere disse, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Selv om sikkerheten og robustheten i transport- og regionalnett i Norge er god, finnes det områder som kan oppleve hyppigere og mer langvarige utfall. Risiko- og sårbarhetsanalyser gir oversikt over infrastruktur og mulige sårbarheter som er viktig informasjon for å prioritere tiltak.

Viktige deler av ekominfrastrukturen mellom Sør- og Nord-Norge passerer gjennom Trondheimsområdet. Konsekvensene av flere samtidige utfall i dette området vil kunne være kritisk for trafikkavviklingen nordover.

– Gjennom dette arbeidet får vi økt kunnskap om og tettere samarbeid med lokale aktører, og et bedre bilde av kompleksiteten i nett og tjenester på et regionalt nivå, uttaler Pål Wien Espen, direktør i Nkom. 

– På et overordnet nivå er robustheten i ekomnettene i Trøndelag relativt god med flere sterke tilbydere. Det er likefullt svakheter i ekominfrastrukturen i Trøndelag som må adresseres, sier Espen.

Trøndelagsrapporten er den fjerde i rekken av regionale risiko- og sårbarhetsanalyser som Nkom gjennomfører på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Nkom har tidligere gjennomført tilsvarende analyse for Nordland, Troms og Finnmark. I februar 2024 starter arbeidet med neste regionale analyse. Neste region som skal gjennomgås er Innlandet og Buskerud. Staten bidrar med hel- eller delvis finansiering av tiltak for å sikre nasjonale behov for sikkerhet og beredskap. Hittil er det bevilget 165 millioner kroner til slike forsterkningstiltak.

Hovedpunkter i rapporten:

Mye av ekominfrastrukturen mellom Sør- og Nord-Norge, og sør og nord i Trøndelag fylke, passerer gjennom Trondheimsområdet. Flere samtidige utfall i Trondheimsområdet vil kunne få store konsekvenser for trafikkavviklingen nordover.

Infrastrukturen og utstyr til flere aktører er konsentrert i samme områder. En større fysisk hendelse som berører flere nærliggende kabler eller utstyr, eller flere samtidige hendelser, vil potensielt kunne gi utfall for et større antall brukere hos flere ekomtilbydere.

Nord i fylket er det færre gjennomgående nord/sør-traséer enn sør i fylket. Flere tverrforbindelser i nord vil kunne bidra til bedre omruting av trafikk dersom en gjennomgående hovedtrasé skulle falle ut.

Av andre strukturelle svakheter pekes det på at enkelte områder i fylket burde hatt bedre redundant tilkobling til overordnet infrastruktur for å være mindre sårbare ved utfall.