Dette betyr forsvarsavtalen med USA for dere lokalt

Den nye forsvarsavtalen med USA styrker sikkerheten vår. Noen steder i landet kommer avtalen tettere på enn andre. Dersom Stortinget samtykker til avtalen vil det bli etablert såkalte omforente områder på Rygge, Sola og Evenes flystasjoner samt på Ramsund orlogsstasjon.

Jeg møtte nylig ordførerne i de kommunene som i første omgang vil bli mest berørt av den nye avtalen om forsvarssamarbeid med USA. De understreket hvor viktig det er at innbyggerne i deres kommuner vet hva avtalen handler om. For meg er det viktig å bidra til god informasjon om avtalen og hva den etter hvert kan komme til å bety for deres lokalsamfunn.

Først litt overordnet: Hovedgrunnen til at Norge inngår denne avtalen med USA, er at den styrker sikkerheten vår. I en krise er Norge avhengig av støtte fra våre allierte, der USA er den aller viktigste.

Gjennom den nye avtalen legges det til rette for et modernisert forsvarssamarbeid med USA og amerikanske investeringer i militær infrastruktur i Norge.


Lokalt planarbeid
Dersom Stortinget samtykker til avtalen, vil det bli opprettet fire omforente områder. De vil være på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes samt på Ramsund orlogsstasjon. Dette vil være avgrensede områder som i utgangspunktet er til felles bruk for USA, Norge og andre allierte for militære formål. Etter avtale med Norge kan USA få eksklusiv bruksrett til deler av et omforent område. På de omforente områdene vil USA også kunne foreta investeringer i infrastruktur.

Det betyr ikke at det blir fritt fram for USA på disse stedene. Også etter avtaleinngåelsen må USA koordinere med norske myndigheter om sin militære aktivitet i Norge, både når det gjelder trening, øving og eventuelle investeringer i infrastruktur. Før USA kan bygge noe må Norge samtykke til de foreslåtte prosjektene, og det må være satt av midler i USAs forsvarsbudsjett. Kommunene vil bli involvert i det lokale planarbeidet, som ved andre byggesaker.

Det er for tidlig å si noe om hva slags investeringer det kan bli snakk om, og akkurat når det kan bli aktuelt. Dersom det blir investeringer, og andre anskaffelser amerikanerne eventuelt vil ha behov for, er det åpent for at også norske bedrifter kan konkurrere om oppdrag. Riktignok kan ikke norske leverandører få de samme skatte- og avgiftsfritak som amerikanske kontraktører. Men norske leverandører kjenner nasjonale og lokale forhold, og avtalen legger opp til at amerikanerne skal tilstrebe å bruke norske selskaper så langt som mulig.

Enkelte har hevdet at disse områdene blir amerikanske baser. Det er ikke riktig. Det vil fortsatt være norsk leir, og USA vil ikke ha permanent stasjonering av amerikanske styrker.  Norge vil fortsatt ha hovedansvaret for vakthold.  Bygninger og annen infrastruktur som USA eventuelt oppfører vil bli norsk eiendom med amerikansk bruksrett.


Hva skal de gjøre der?
Rygge og Sola vil være viktige for å utvikle vår evne til å ta imot allierte luftstyrker. På Rygge vil det hovedsakelig gjelde kampfly, og på Sola kan det bli aktuelt med videreutvikling av lufttankekapasiteten.

Evenes og Ramsund vil være viktige for videreutvikling av samarbeidet med USA på det maritime området. På Evenes vil vi se på muligheter knyttet til utviklingen av kapasitet og samarbeid knyttet til maritime patruljefly. Ramsund vil være et viktig logistikk-knutepunkt, og prosjekter knyttet til forbedring av evnen til drivstoffhåndtering kan være aktuelt.  

Ingen strafferettslig immunitet
Gjennom avtalen frafaller Norge førsteretten vi tidligere har hatt til å straffeforfølge handlinger som medlemmer av den amerikanske styrken eventuelt måtte begå utenfor tjeneste. Dette er en formalisering av noe som allerede er utbredt praksis i NATO, og gir bedre forutsigbarhet for både Norge og USA.  

Endringen innebærer ikke strafferettslig immunitet for det amerikanske personellet. Hovedregelen vil være at det er USA som skal straffeforfølge eventuelle kriminelle handlinger som medlemmer av deres styrker begår i Norge. Det vil fortsatt være sånn at ved en hendelse som involverer amerikanske soldater, er det norsk politi som vil rykke ut og håndtere. Forskjellen er at hovedregelen etter avtalen vil være at USA følger opp og avgjør hvilken straff vedkommende eventuelt vil få.

Hva skjer videre?
Stortinget fikk avtalen oversendt i april, og det forventes at Stortinget vil  ta stilling til den i løpet av juni. Dersom avtalen får støtte i Stortinget, regner vi med at den vil tre i kraft i løpet av året. Når avtalen er trådt i kraft, kan vi begynne mer forpliktende samtaler med USA, for eksempel om investeringer.

Viktig for sikkerheten vår
Krigen i Ukraina bidrar dessverre til å understreke hvor nødvendig det er at Norge fortsetter å jobbe aktivt med USA, NATO og våre nordiske naboland for å verne om norsk og europeisk sikkerhet, demokrati og frihet.

Samarbeid med allierte, og at allierte trener, øver og lagrer utstyr her er viktig for forsvaret av Norge. Denne avtalen legger til rette for videreutvikling av samarbeidet med USA innenfor alle disse områdene. Det vil være viktig for Norges sikkerhet i mange tiår fremover.