Sikrer like rammevilkår for norske bedrifter på kontinentalsokkelen

Finansdepartementet foreslår å innføre skatteplikt for utenlandske selskaper og arbeidstakere som vil ha inntekt fra akvakultur (havbruk) på norsk kontinentalsokkel. Det foreslås også å innføre skatteplikt for utenlandske arbeidstakere som har inntekt i tilknytning til mineralvirksomhet, utnytting av fornybare energiressurser (havvind) og karbonhåndtering på kontinentalsokkelen. Dette følger opp skatteplikt for utenlandske selskapers virksomhetsinntekter fra disse aktivitetene, som ble innført i statsbudsjettet for 2024. Forslagene er i dag sendt på høring.

– Fremveksten av nye næringer gjør at det i tiden fremover forventes større aktivitet på norsk kontinentalsokkel. Vi ønsker å sikre at fellesskapet får en rettmessig andel av utenlandske selskapers verdiskapning i norske områder, og gjør derfor noen nødvendige skattegrep for å sikre nasjonal kontroll, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

For aktivitetene omfattet av forslaget, er det i dag ikke hjemmel i skatteloven til å skattlegge utenlandske selskaper og personer som driver eller deltar i virksomhet på sokkelen, mens inntekter fra selskap og personer som allerede er bosatt eller hjemmehørende her, er skattepliktige.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil sikre at fellesskapet får sin rettmessige andel av verdier som skapes fra utnyttelsen av våre felles naturressurser. Forslaget legger også til rette for likebehandling av norske og utenlandske selskap og arbeidstakere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forslaget som fremmes nå, sammen med skatteplikten for mineralvirksomhet mv. som er innført fra 2024, vil sikre Norge retten til å skattlegge inntekter som kommer fra våre felles naturressurser.

For utenlandske selskap og personer som omfattes av forslagene, er det skattelovens regler om skatt på alminnelig inntekt (22 prosent skattesats) som skal gjelde.

Det foreslås at endringene skal ha virkning fra og med inntektsåret 2025. Fristen for å komme med merknader til høringsnotatet er 17. juni 2024.

 

Om skatteplikt for utenlandske selskap og arbeidstakere

Fra 2024 er det innført skatteplikt for utenlandske selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnyttelse av fornybare energiressurser og karbonhåndtering i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel, se omtale i Prop. 1 LS (2023-2024) avsnitt 5.8.

Innføring av skatteplikt for utlendingers arbeidsinntekt knyttet til disse aktivitetene, ble utsatt, se Prop. 1 LS (2023-2024) avsnitt 5.8.6.