Høring - hjemmel til å skattlegge utenlandske selskapers og arbeidstakeres inntekt og formue knyttet til akvakultur mv. i økonomisk sone og på kontinentalsokkelen

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre en begrenset skatteplikt til Norge for utenlandske personer og selskap som har inntekt av havbruk (akvakultur) og dertil knyttet virksomhet og arbeid i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel. Forslaget gjennomføres ved endringer i skatteloven § 2-3. Med virkning fra 2024 ble det innført en tilsvarende hjemmel til å skattlegge utenlandske selskap som har inntekt av mineralvirksomhet mv. i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel, jf. Prop. 1 LS (2023-2024).

Status: På høring

Høringsfrist: 17.06.2024

Vår ref.: 24/1332

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre en begrenset skatteplikt til Norge for utenlandske personer og selskap som har inntekt av havbruk (akvakultur) og dertil knyttet virksomhet og arbeid i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel. Forslaget gjennomføres ved endringer i skatteloven § 2-3. Med virkning fra 2024 ble det innført en tilsvarende hjemmel til å skattlegge utenlandske selskap som har inntekt av mineralvirksomhet mv. i 200-milssonene og på norsk kontinentalsokkel, jf. Prop. 1 LS (2023-2024).  

Som varslet ved innføringen av begrenset skatteplikt for utenlandske selskapers inntekt av mineralvirksomhet mv. i Prop. 1 LS (2023-2024), foreslår departementet at det også innføres skatteplikt for utenlandske personers arbeidsinntekter i tilknytning til slik virksomhetsutøvelse. Videre foreslås at det innføres skatteplikt for formue knyttet til slik virksomhet på kontinentalsokkelen mv. I tillegg foreslås enkelte tilpasninger i annet tilgrensende regelverk.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 17. juni 2024. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

 

Kari Alice Frønsdal
avdelingsdirektør

                                                                                            Andreas Strømnes                                                                                                    seniorrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Energidepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeridirektoratet
Miljødirektoratet
Sokkeldirektoratet
Skattedirektoratet
Skatteforsk – Centre for Tax Research
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Handelshøyskolen BI
Kystrederiene
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Universitet
Norges Handelshøyskole
Norges Fiskarlag
Norges Rederiforbund
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø