Spelemidla 2023: Målretta innsats og nær ein milliard kroner for å få fleire med i kulturlivet

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa fordeler i dag 966 millionar til mange kulturformål i heile landet. Fordelinga er gjort for å styrke det frivillige kulturlivet, få fleire med og motverke fråfall.

– Vi ønskjer eit mangfaldig og inkluderande kulturliv der folk bur. Vi må sikre oss mot at fellesskapa i kulturlivet raknar fordi kostnadsnivået er for høgt. Med denne fordelinga gir vi meir til barn og unge slik at fleire kan delta i aktivitet, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Den kulturelle skulesekken sørger for kulturopplevingar for barn og unge i heile landet, dei får 20 millionar kroner ekstra til å spreie kunst og kultur på barnehagar og skular.

– Den kulturelle skulesekken er ei unik ordning som gir alle barn og unge lik tilgang til å oppleve kunst og kultur av høg kvalitet heilt gratis. Det er ei uvurderleg demokratisk og utjamnande ordning, seier kultur- og likestillingsministeren.

Regjeringa har nyleg lagt fram «Rom for deltakelse – regjeringens kulturfrivillighetsstrategi 2023-2025», og jobbar med ein strategi for leselyst.

Strategiane vert mellom anna følgt opp med ekstra pengar til leselyst, kulturlokale, korps, kor og orkester. Regjeringa styrker fleire tilskotsordningar, som til dømes ordningane for dei nasjonale musikkorganisasjonane, for desentraliserte kulturbygg, for amatørteater og for teknisk utstyr og lokale (Kulturrom).

– Kulturfrivilligheita er kjempeviktig for å skape liv og samhold i lokalsamfunna våre, for å utvikle oss kreativt og for å vidareføre viktige tradisjonar og læring, seier Trettebergstuen.

 

Nokre av satsingane:

  • 20 millionar ekstra til DKS
  • 30 millionar kroner meir til regionale kulturbygg – desentralisert ordning
  • 15 millionar kroner til leselyst og litteratur
  • 10 millionar kroner meir til Kulturrom
  • 4 millionar kroner ekstra til Ungdom og Fritid
  • 5 millionar kroner til andre tiltak i kulturfrivilligheitsstrategien, Rom for deltakelse – regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023–2025)

Totalt går 6,6 milliardar frå overskotet til Norsk Tipping til  idrett, kultur og frivilligheit.

I 2023 blir det fordelt 966 millionar kroner til kulturformål frå overskotet til Norsk Tipping. Dette er ein auke på 40 millionar kroner frå i fjor:

 

 

Tiltak – kulturformål

Forslag 2023 (kroner)

Den kulturelle skolesekken

   330 000 000

Frifond

   190 000 000

Regionale kulturbygg – desentralisert ordning

     86 250 000

Kulturrom

     56 050 000

Bibliotektiltak

     54 700 000

Amatørteatertiltak

     29 600 000

Nasjonale musikkorganisasjoner

     26 930 000

Museumstiltak

     25 750 000

Instrumentfondet

     20 000 000

Tiltak for publikumsutvikling, mangfold og inkludering

     19 685 000

Leselyststrategi og litteratur

     15 300 000

Ungdom og Fritid

     15 000 000

Aktivitetsmidler for kor

     12 700 000

Arkivtiltak

     12 300 000

Scenekunsttiltak

     10 000 000

Studieforbund

       9 850 000

Folkeakademienes Landsforbund

       9 370 000

Krafttak for sang

       8 610 000

Tilskuddsordning for korps og orkestre

       6 500 000

Orkesteråret

       2 000 000

Såkornmidler regionale kulturråd

2 500 000

Kulturalliansens kartlegging av kulturllokaler

500 000

Kulturstøtta

       4 280 000

Ordninger for kordirigenter

       3 450 000

Tvibit

       2 815 000

Norske kirkeakademier

       2 300 000

Midler til fordeling senere i 2023

       9 596 000

Totalt

   966 036 000