Staten vinner sak i  høyesterett om felling av ulv

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Høyesterett konkluderer med at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 er gyldig.

- Jeg er glad for at Høyesterett har kommet til at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken er gyldig. Det er i tråd med hva staten har anført hele veien. Vi vil nå gå grundig gjennom avgjørelsen sammen med vår prosessfullmektige. Det er positivt at vi har fått en endelig avklaring fra vår høyeste rettsinstans på prinsipielle spørsmål om forvaltning av ulv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

- Regjeringen forvalter ulv og andre rovdyr i tråd med rovviltforliket i Stortinget, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Dommen bekrefter denne linjen, som Regjeringen derfor også vil videreføre, sier Eide.

I desember 2019 vedtok Klima- og miljødepartementet felling av seks ulver i Letjenna-flokken. Reviret lå innenfor ulvesonen, i det som nå er Innlandet fylke. 

Foreningen NOAH – for dyrs rettigheter tok ut søksmål mot staten i etterkant av fellingen, med påstand om at vedtaket ikke var gyldig. Uenigheten gjaldt bruken av naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, som sier at det kan åpnes for felling for å vareta offentlige interesser av vesentlig betydning. 

Oslo tingrett kom i 2021 til at vedtaket var ugyldig, og Borgarting lagmannsrett kom til samme resultat i juli 2022.

Avgjørelsen ble anket til Høyesterett, som behandlet saken 25. til 27. april 2023.