Statsministerens innledning på  et pressemøte i forbindelse med enigheten mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind

– Staten skal ta lærdom av denne saken og sørge for at krenkelser ikke oppstår igjen. Vi må som samfunn søke å finne gode løsninger, før konfliktene blusser opp, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Innledningen som framført

Jeg er glad for at det i dag er inngått en avtale mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

Jeg har på vei hit til Stortinget nå snakket med Terje Haugen, som har representert Nord-Fosen siida, og sagt at det er godt at denne avtalen har kommet, at de har funnet sammen etter krevende samtaler, og jeg vil gjenta min takknemlighet overfor reindriftsutøverne for å ha kommet til enighet med kraftselskapene, og kraftselskapene har også funnet grunnlag for det. Jeg har også hatt kontakt med Sør-Fosen siida før jul, da avtalen der ble inngått, så nå er det altså inngått avtaler mellom alle parter.

Derfor markerer dagens avtale en viktig milepæl ved at det er oppnådd enighet med reindriftsutøverne på Fosen. Det har vært mitt håp at disse meklingene skulle føre fram.

Jeg vil også takke meklingsteamet som har vært ledet av riksmekler Mats Ruland. Han har påtatt seg dette oppdraget med sine kolleger og gjort en veldig viktig jobb med å bidra. Det er ikke en mekling hvor staten har vært deltaker, men vi har vært tilstede og jeg har hatt tro på at mekling har vært et spor å forfølge. Alternativet hadde jo vært å gå til et nytt vedtak. Muligheten har ligget der, men erfaring fra lignende situasjoner i andre land har vist at mekling har vært en bedre måte å få til resultater som tar hensyn som begge parter har ønsket og nå fram med på en god måte, og det har vi oppnådd her.

Fosen-saken har vært krevende og har vært en stor belastning for reindriftsutøverne på Fosen. Det har jeg beklaget. Jeg har også beklaget det menneskerettsbruddet som Høyesterett har lagt til grunn at konsesjonsvedtakene fra 2013 innebærer. Det var i mars i fjor at vi hadde en utveksling om det.

De avtalte tiltakene som det nå er enighet om, gjør det mulig å videreføre og utvikle den samiske reindriften på Fosen i et generasjonsperspektiv. Det er noe både Jåma i sør og Haugen i nord har sagt – at de nå kan se framover og satse på den næringen – og det er jeg glad for.

Avtalene bygger på vesentlige økonomiske bidrag fra kraftselskapene, tilgang på tilleggsarealer for vinterbeite, og en vetorett rundt videre vindkraft etter endt konsesjonstid som ligger en del år fram i tid. Dette er altså en pakke.

I etterkant av høyesterettsdommen så åpnet vi for at det måtte fattes nye vedtak. Det arbeidet kan vi nå innstille når det er en enighet.

Så er det slik at avtalene som er inngått, ivaretar reindriftens rettigheter etter internasjonal rett, etter SP (Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter) artikkel 27, og derfor så er det menneskerettighetsbruddet, som vi beklaget i fjor, å anse å være opphørt. Det legger jeg også til grunn at Sametingspresidenten i sin uttalelse i dag har bekreftet og det er jeg glad for.

Så vil jeg si at denne saken har satt sine spor hos mange og på mange vis. Og den har utfordret samenes tillit til staten. Det har jeg tatt til meg. Det har gjort inntrykk å møte representanter for Fosen reindriftsnæring som sier og stiller spørsmålet – er staten der for oss, når vi er i en utsatt situasjon? Vi har vært opptatt av å vise at det er staten, på en rettferdig og god måte, og jeg vil si til familiene – og særlig de unge – at det vi har møtt, det har gjort inntrykk, og jeg håper nå at vi kan se fram mot en god framtid for næringen.

Den tilliten er avgjørende, både overordnet, og ikke minst for meg. Jeg håper at denne enigheten med reindriftssamene på Fosen legger til rette for at vi sammen igjen kan styrke tilliten.

Jeg vil takke Sametingspresidenten for å ha vært tilgjengelig for god dialog og vi er enige om å møtes nå i nær framtid for å diskutere hvordan vi kan sikre at vi i framtiden ikke får lignende situasjoner.

Staten skal ta lærdom av denne saken og sørge for at krenkelser ikke oppstår igjen. Vi må som samfunn søke å finne gode løsninger, før konfliktene blusser opp. Det mener jeg vi har erfaring og tradisjon for å gjøre det, og nå har vi lærdom å ta med inn i det. Det handler om bedre dialog og bedre involvering av berørte interesser i samiske områder.