Mottar statusrapport om Oslofjorden i dag

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar i dag den andre statusrapporten om gjennomføring av tiltakene i Oslofjordplanen.

Rapporten er utarbeidet av sekretariatet for Oslofjordrådet, ledet av Miljødirektoratet.

- Statusrapporten viser at det gjøres en betydelig innsats for å redde fjorden på mange områder. Denne innsatsen vil gi effekt. Samtidig ser vi at gjennomføringen av flere viktige tiltak går for seint. Arbeidet med å bidra til at vi får opp tempoet og får forbedret forholdene i Oslofjorden er høyt prioritert i regjeringen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

Økosystemet i Oslofjorden har store utfordringer, med overfiske, stor tilførsel av nitrogen fra avløp og jordbruk, og nedbygging og utfylling av strandsoner. Den samlede belastningen på fjorden er for stor, og fjorden har blitt et økosystem i ubalanse.

Det gjøres nå en betydelig innsats på mange fronter, men arbeidet med å gjennomføre tiltakene for å kunne oppnå målene for planen innen 2026 går for sent. Dette gjelder alle de sju innsatsområdene i planen, hvor tiltak innen avløpssektoren haster mest.

Det er satt i gang mange viktige tiltak siden tiltaksplanen ble lansert i 2021:

  • Det er fortgang i arbeidet med avløpsrensing og rensing av nitrogen. Det er gitt nye pålegg til flere kommuner, det er gitt varsel om krav om nitrogenrensing, og kommunene må starte planleggingen alt nå. 
  • Det er bevilget 12,4 millioner kroner til en tilskuddsordning for kommunenes planlegging av nitrogenfjerning. Denne vil være på plass i løpet av høsten, og utbetalingene vil skje over nyttår.
  • Miljødirektoratet og statsforvalterne er styrket slik at saksbehandlingen av nye tillatelser går raskere.
  • Flere kommuner, slik som for eksempel Asker, Drammen og Lier, har gått sammen for å se på muligheten til å bygge felles renseanlegg.
  • Regjeringen har bevilget 150 millioner kroner til vannmiljøtiltak i landbruket rundt Oslofjorden over jordbruksavtalen.
  • Regionale miljøkrav i jordbruket er innført i deler av Oslo og Viken, og vurderes nå også i Innlandet og Vestfold og Telemark.
  • Regjeringen har etablert en ny tilskuddsordning for kommunene langs Oslofjorden. Den gir bistand til juridiske avklaringer knyttet til allmennhetens tilgang til strandsonen.

- Viktige tiltak for fjorden har kommet på plass. Det viser at tiltaksplanen for Oslofjorden er viktig for å bedre miljøforholdene, sier Andreas Bjelland Eriksen.

Oslofjordrådet har sitt årlige møte i etterkant av fremleggelsen av rapporten. Her deltar ordførere, fylkespolitikere og statsforvalterne fra alle de fylkene som har vassdrag som ender i Oslofjorden. Tema for møtet er Hva er veien videre? Målet er en diskusjon om utfordringer i kommunene og hvordan Oslofjordrådet kan bidra til å sikre raskere fremdrift i arbeidet for fjorden.

Referatet fra møtet i Oslofjordrådet kan leses her

 

Bakgrunn 

Oslofjordplanen ble lagt fram i 2021 og ambisjonen i planen er at Oslofjorden skal være ren, rik og tilgjengelig for alle i løpet av 2026. Planen inneholder 63 ulike tiltak for å nå dette målet. 

Oslofjorden er i utgangspunktet en av Norges mest artsrike fjorder, men mange steder står det dessverre dårlig til med miljøet, og mange dyre- og plantegrupper viser en negativ utvikling. Som følge av stor nedbygging og privatisering over tid, er allmennhetens tilgang til strandsonen sterkt begrenset. I dag bor det 1,6 millioner mennesker bare i de 26 kystkommunene, noe som er en fordobling siden tidlig 90-tall. Det er forventet en befolkningsøkning til om lag to millioner mennesker i kystkommunene i 2050 og som et resultat av dette vil presset øke ytterligere. Hele nedbørfeltet til Oslofjorden dekker i alt 118 kommuner, og er befolket av ca. 2,8 millioner mennesker.

Les stausrapporten her

Les vedlegg til rapporten her