Støtte til organisasjoner for 2025

Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområder.

Med en organisasjon som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområde menes den som:

  1. formidler kunnskap og fremmer forståelse for betydningen av landbruk, matproduksjon og matkultur
  2. synliggjør yrkesmuligheter knyttet til gårdens ressurser, eller
  3. fremmer bærekraftig landbruk, verdiskaping og landbruksbasert næringsutvikling.

Tilskuddet skal medvirke til å holde oppe aktiviteten i organisasjonene og bidra til et levende og aktivt organisasjonsliv lokalt, regionalt og nasjonalt.

Organisasjoner som ønsker støtte over ordningen, kan melde sin interesse til Landbruks- og matdepartementet innen 1. juni 2024.

Organisasjoner som ønsker å melde sin interesse, bes om å legge ved:

  • Årsmelding/årsberetning for 2023
  • Regnskap for 2023
  • Budsjett for 2025, hvor inntekter og utgifter fremgår
  • Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre skal spesifiseres i regnskap og i budsjett
  • Opplysninger om medlemstall og oversikt over eventuelle lokallag
  • Beskrivelse av aktivitet i organisasjonen som er med på å bygge opp under formålet med ordningen

Forslag til fordeling av midler for 2025 vil fremgå av Landbruks- og matdepartementets budsjettproposisjon for 2025 som blir lagt frem i oktober 2024. Endelig fordeling av midlene vil fremkomme av Stortingets behandling av budsjettet i desember 2024.

Interesse meldes til postmottak@lmd.dep.no  og merkes med referansenummer 24/763.

Tidligere publisert 10.04.2024