Dagfinn Høybråten nytt norsk styremedlem i Global Crop Diversity Trust

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Jeg er veldig fornøyd med at Dagfinn Høybråten blir en del av styret i Global Crop Diversity Trust, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– Organisasjonen bidrar til bevaring av et stort genetisk mangfold av landbruksvekster som er viktig for å sikre matsikkerheten i en verden truet av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Med Høybråten får Global Crop Diversity Trust et styremedlem som er erfaren og kompetent, sier utviklingsminister Tvinnereim.

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, han har bred politisk bakgrunn fra flere ministerposter, har vært generalsekretær i Nordisk ministerråd og har omfattende styreerfaring fra blant annet Vaksinealliansen Gavi. Han tiltrådte som styremedlem for en treårsperiode 1. januar 2023.

En forutsetning for å sikre nok og næringsriktig mat til jordens befolkning er at vi sammen forvalter og beskytter mangfoldet av frø på en bedre måte. Å delta i dette arbeidet globalt er svært meningsfylt og en videreføring av et engasjement jeg har hatt på dette i nordisk sammenheng tidligere, uttaler Høybråten.

Norge er en betydelig bidragsyter til Global Crop Diversity Trust, gjennom bevilgninger over Utenriksdepartementet og Landbruks- og matdepartementets budsjetter.

– Crop Trust er en viktig samarbeidspartner for Norge i forvaltningen av Svalbard Globale frøhvelv og for å sikre finansiering av verdens genbanker. Sammen med bønders aktive bruk av såfrømangfoldet bevarer genbanker byggesteinene for klimatilpasning i matproduksjonen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Global Crop Diversity Trust er en stiftelse som har som formål å sikre finansiering av tiltak for bevaring av verdens strategisk viktige samlinger av genetiske ressurser for mat og landbruk. Dette gjøres blant annet gjennom støtte til bevaring av internasjonale samlinger, utarbeide bevaringsstrategier for kulturvekster og støtte til informasjonsdeling og gjøre genressurser fra samlingene tilgjengelig for bruk.

Crop Trust er også en av Norges samarbeidspartner i driften av Svalbard Globale frøhvelv sammen med Nordisk genressurssenter (NordGen). Det mellomstatlige samarbeidet for å bevare og sikre bærekraftig bruk av såfrømangfoldet er forankret i den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk i FAO. Styret i traktaten utpekte Høybråten som nytt medlem på sitt siste styremøte i 2022.