Styrker arbeidet mot matsvinn

I dag overrekker Matsvinnutvalget sin rapport om hvordan Norge kan halvere matsvinnet innen 2030 til klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren. Utvalget legger også fram forslag til en ny matkastelovgivning.

- Det er viktig å redusere matsvinnet både av hensyn til klimaet og miljøet. Halvparten av matsvinnet i Norge skjer i hjemmet. Vi må få på plass et helhetlig sett med tiltak og virkemidler som virkelig monner slik at vi når målet om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030, og som dekker alle ledd av verdikjeden, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Det er et stort engasjement rundt reduksjon av matsvinn. Hovedtiltaket i Norge er Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn. Bransjeavtalen er en avtale der myndighetene og private aktører forplikter seg til å redusere matsvinnet i alle ledd i matverdikjeden. Bransjeavtalen bidro til at matsvinn i Norge ble redusert med 10 prosent mellom 2015 og 2020.

Matsvinnutvalget ble satt ned av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet i februar i fjor med oppgave å utrede helhetlig tiltaks og virkemiddelbruk for å nå målet om 50 prosent reduksjon i matsvinnet innen 2030. Utvalget har også utarbeidet forslag til ny matkastelovgivning.

Utvalget har bestått av representanter fra bransjen, forbruker- og miljøorganisasjoner, kommunal sektor og matsentralene. Fiskeridirektoratet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet har deltatt som observatører, og ellers har utvalget hatt en referansegruppe bestående av andre bransjeorganisasjoner og forskningsmiljøer.

- Medlemmene i utvalget representerer hele verdikjeden for mat, alle med målet om å redusere matsvinn. Dette er et stort stykke arbeid der ulike interesser blir hørt, samtidig som man bidrar til at alle ledd i verdikjeden må ta sin del av ansvaret. Denne rapporten blir viktig i regjeringens arbeid mot matsvinn i tiden som kommer, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

- Utvalget har gjort et omfattende arbeid med å kartlegge hvilke barrierer som hindrer reduksjon i matsvinn. Vi har foreslått tiltak som kan forsterke det arbeidet som allerede gjøres. Tiltakene omfatter hele verdikjeden for mat, også husholdningene. Det er et mål om halvering av matsvinnet innen 2030. Utvalget mener at disse tiltakene i sum vil bidra til at vi når lengre enn halveringsmålet, sier Petter Brubakk, utvalgsleder og administrerende direktør i NHO Mat og drikke.

Utvalget har også hatt i oppgave å utarbeide et forslag til matkastelovgivning, og foreslår nå flere regulatoriske grep som skal bidra til at matsvinnet reduseres.

- Nå har utvalget kommet med forslag til matkastelovgivning, et forslag vi skal se nøye på og vurdere videre. Vi skal nå sette oss godt inn i rapporten og legge opp en prosess for å best mulig følge opp utvalgets anbefalinger. Vi ser frem til å ta fatt på dette arbeidet, sier Bjelland Eriksen.