Styrker mangfold, bredde og kvalitet i litteraturen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen la i dag frem forslag til ny boklov for Stortinget. – Bokloven sikrer lik tilgang til bøker i hele landet. God tilgang på litteratur er for viktig til at vi kan overlate det til markedet alene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Prop. 82 L (2022–2023) Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Loven sikrer fastprissystemet og tar opp i seg de store endringene i teknologi og lesevaner som har preget litteraturbransjen de senere årene.

– Loven sikrer riktig fordeling og regulerer forholdet mellom forfatter, oversetter, forlag og bokhandel på en god måte. Bokloven er på mange måter litteraturbransjens svar på en tariffavtale, og det er derfor både god kulturpolitikk og god arbeidslivspolitikk i det som legges frem i dag, sier Trettebergstuen

Bokloven vil gjelde for samtlige aktører i bransjen og lovfester store deler av innholdet i den gjeldende bokavtalen mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen, i tillegg til å tilføre nye plikter. Loven balanserer interessene til de ulike aktørene og vil gi forutsigbare og stabile rammevilkår for forfattere, forlag og bokhandler.

Fastpris

Kjernen i bokloven er fastpris for hvert publiseringsformat av nye bøker, for eksempel den innbundne boka, pocketboka, e-boka og lydboka. Fastprisen settes av forlagene og vil gjelde i 12 måneder fra første gang formatet av boka utgis.

– Det skal være rom for å utvikle nye forfatterstemmer samtidig som man ivaretar de mer etablerte. Fastprisen bidrar til å sikre forfatterne, forlag og bokhandler stabile og forutsigbare rammevilkår, slik at de kan tilby et rikt utvalg av bøker. Bokloven vil være spesielt viktig for å opprettholde et bredt tilbud av bokhandler i landet vårt, sier Trettebergstuen.

Lydbøker

Loven er blant de første i Europa til å regulere lydbokmarkedet. Bokloven skal gjøre det enklere å få tilgang til de nyeste lydbøkene i fastprisperioden, ved at strømmetjenester også skal tilby lydbøker i eksemplarsalg. Dette tilbudet vil være et supplement til det eksisterende abonnementstilbudet for strømming av bøker.

Omsetningen av lydbøker har økt mye de siste årene, men hittil har ikke alle lydbøker vært tilgjengelige i de forskjellige strømmetjenestene. Utvalget har variert fra tjeneste til tjeneste. Nå blir det enklere tilgang på alle bøker, også de som er i fastpris.

– Bokloven gjør det enklere å kjøpe alle lydbøker som er til salgs i Norge, uavhengig av hvilken strømmetjeneste eller annen digital tjeneste man velger å bruke, sier kultur- og likestillingsministeren.

Forfatterøkonomi og rammevilkår

– Fastpris bidrar til en tryggere og mer forutsigbar forfatterøkonomi. Plikten til å skaffe bøker til forbrukeren vil også være med på å bidra til at forfattere når ut til lesere over hele landet, sier Trettebergstuen.

Fastpris sikrer også bokhandler på små steder hvor det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker. Bokhandelens rolle som utstillingsvindu og kulturaktør, med forfattermøter og aktiv rekruttering av lesere, kan ikke erstattes av netthandel.

Bokloven bidrar til et mangfold av aktører ved at forlag og bokhandler av ulik størrelse og kjedetilhørighet får likere konkurransevilkår.

– Loven forsterker dermed satsningen på litteratur. Lik tilgang på litteratur og folk som leser enda mer er en prioritet for regjeringen. I statsbudsjettet økte vi bevilgningene til leseorganisasjonene og i forhandlingene med SV fikk vi ytterligere styrket innkjøpsordningene. Vi forsterker utviklingsmidlene til bibliotek, nå presenterer vi bokloven, og vi går i gang med leselyststrategien, sier kultur- og likestillingsministeren.