Styrker politiberedskapen i nord

Regjeringen er opptatt av å styrke beredskapen i nord. Det har i flere år vært krevende å rekruttere og beholde ansatte i Finnmark politidistrikt. En særlig utfordring har vært å rekruttere studenter fra den samiske delen av befolkningen. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med, og vil derfor etablere et pilotforsøk med politiutdanning i Alta.

Tirsdag 1. august var partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i Alta for å offentliggjøre etableringen av en desentralisert og samlingsbasert politiutdanning i byen. Pilotforsøket er en del av regjeringens lokalpolitiplan som vil legges fram i løpet av 2023.

 – Vi er opptatt av å ha god politiberedskap i hele Norge. At politiansatte er bosatt i området, speiler befolkningen, og har god lokalkunnskap gir større nærhet mellom politi og folk i lokalsamfunnet. Dette vil bidra til en bedre beredskap og en bedre mulighet til å forebygge kriminalitet. Det er også viktig at vi i dagens sikkerhetspolitiske situasjon har stabil og har god rekruttering til politiet i Finnmark. Utdanningen vil også kunne tiltrekke seg søkere fra andre deler av landet, noe som kan bidra til positiv utvikling i regionen, sier Trygve Slagsvold Vedum (SP).

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det særlig viktig at politiet i Finnmark er stabilt og har god rekruttering. Tryggheten i samfunnet vårt starter i nærmiljøer og lokalsamfunn. Det er viktig at politiet har god lokal forståelse og er der når folk trenger det. Regjeringen vil sikre tilgjengelige tjenester for folk i hele landet og pilotforsøket med desentralisert politiutdanning i Alta er en del av regjeringens lokalpolitiplan, som vil legges fram i løpet av 2023. Nordområdene er et viktig strategisk satsningsområde for regjeringen. Pilotforsøket er et godt eksempel på dette, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Om pilotforsøket

Pilotforsøket vil bestå av ett kull med 24 studenter, som starter utdanningen skoleåret 2025/2026 og som fullfører våren 2028.

Andre studieår på politiutdanningen gjennomføres som vanlig ved at studentene skal ut i praksis. Praksisen foregår ved ethvert av landets 12 politidistrikter, og studentene kan legge inn ønsker om praksissted, som vanlig. For studentene i pilotforsøket vil man søke å legge til rette for praksisår i et av de tre nordligste fylkene.

Undervisningen vil foregå i lokalene til en av utdanningsinstitusjonene som allerede eksisterer i Alta. Selve utdanningen vil driftes av et eller flere av Politihøgskolens egne studiesteder.

For å sikre at utdanningen har samme kvalitet som den eksisterende politiutdanningen, vil Politihøgskolen bruke tiden fram mot studiestart til å planlegge og forberede tilbudet.

Pilotforsøket skal evalueres, og vil danne grunnlag for en vurdering av om tilbudet skal gjøres permanent.