Styrkar rettane til folk i Forsvaret

Stortinget har no vedteke regjeringsforslaget om å endra forsvarslova og etablera ei ny lov om militær politistyresmakt. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er nøgd og meiner dette vil forenkla og forbetra regelverket for forsvarstilsette. Samstundes blir Generaladvokatembetet avvikla som ein eigen etat.

Stortinget har vedteke endringane i disiplinærregelverket, endringane i den påtalemessige behandlinga av militære straffesaker og avviklinga av Generaladvokatembetet som eigen etat. Dagens klageordning blir forenkla, og det blir innført ein ny klagetilgang for den fornærma i disiplinærsaker.

- Varslingssakene i Forsvaret har avdekka  at rettane til offer for vald eller seksuell trakassering ikkje har vorte tilstrekkeleg varetekne. Behovet for at den fornærma blir gitt ein klagetilgang i disiplinærsaker har vorte forsterka gjennom denne avdekkinga. Eg meiner denne klagetilgangen derfor vil styrkja rettsstillinga til den fornærma i ei disiplinærsak, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Vedtaket inneber ei forenkling av regelverket og at fleire av føresegnene i dagens disiplinærlov blir over flytta til forsvarslova. Dette bidreg til å samla regelverket om verneplikt og teneste i Forsvaret i éi felles lov. Dette skaper eit meir oversiktleg rammeverk for personellet til Forsvaret. I tillegg inneber endringane mellom anna at arrest som refsingsmiddel blir fjerna i fred og i krigstid.

Generaladvokatembetet blir avvikla

Ei avvikling av Generaladvokatembetet som eigen etat, inneber at oppgåver, personell og kompetanse blir vidareført i høvesvis Forsvaret og den sivile påtalemakta.

Ei overføring av oppgåvene knytt til juridisk rådgiving og kontroll med disiplinærsaker til Forsvaret vil innebera ei styrking av det juridiske fagmiljøet, ved at oppgåvene samlast i Forsvaret som organisasjon. Overføringa vil innebera at kompetansen blir bevart og blir utvikla, og at det vil styrkja kapasiteten til den juridiske rådgivinga. Dette vil sikra robustheit ved ein auke av disiplinærsaker i ein eventuell beredskapssituasjon og bidra til ei styrking av beredskapen. 

- Det er behov for at militære straffesaker blir varetekne av ein organisasjon som har kapasitet og kompetanse til å handtera alvorlege straffesaker i fred, krise og krig. Det har ikkje Generaladvokatembetet i dag. Endringane er derfor viktig av beredskapsmessige omsyn i dagens tryggingspolitiske situasjon, seier Gram.

Ny lov om militær politistyresmakt

Den nye lova om militær politistyresmakt fører i hovudsak vidare dagens ordning, men med enkelte endringar og justeringar. Ny lov om militær politistyresmakt samlar reglar som har vore spreidde i forskrifter, sedvane og instruksar, i éi lov. Reglane som definerer militære område, område like ved militære område og kven som har militær politistyresmakt blir klargjord i lova.

- Me lever no i ei tid der det er eit auka behov for å kunna verna Noreg og norsk forsvarsevne mot uønskte hendingar, til dømes spionasje og sabotasje. Den nye lova har som føremål å bidra til effektiv og nødvendig skjerming og vern av forsvarsevna i fredstid, og dessutan sørgja for å halda oppe eit godt tryggingsnivå og førebyggja ulykker. Lova har også til føremål å halda oppe disiplin, ro og orden internt i Forsvaret, seier Gram.

Endringa vil i større grad enn tidlegare presisera kva tiltak og handlingar som kan gjennomførast med militær politistyresmakt. Å få dette regulert på ein oversiktleg måte vil også gi klare køyrereglar der personell med militær politistyresmakt møter sivile.