Svar på skriftlig spørsmål om dyrevelferd for gris

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) om bedre dyrevelferd for gris.

Svar på spørsmål nr 1956 fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo

Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Vil landbruksministeren følgje opp Stortingets vedtak i februar i år om betre dyrevelferd for gris gjennom å legge til rette i årets landbruksoppgjer for at svinebønder kan kvalifisere til investeringsmidlar ved å gjennomføre framtidsretta dyrevelferdstiltak i tråd med oppdatert fagleg kunnskap som m a legg til rette for at grisane kan vere meir ute?»

Stortinget har i vedtak 382 bedt regjeringen se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse. Videre bes det om strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg. I vedtak  383 bes regjeringen om legge fram en stortingsmelding om dyrevelferd der blant annet grisers tilgang til uteareal bes utredet. Når det gjelder oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak, vil jeg komme tilbake til Stortinget om dette på egnet måte.

Årets jordbruksoppgjør pågår i disse dager, og de økonomiske virkemidler er gjenstand for forhandlinger mellom partene.

Med hilsen

Sandra Borch