Svar på skriftlig spørsmål om tilsynene i Mattilsynets tilsynskampanje

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om det er akseptabelt at over halvparten av de foreløpige tilsynene i Mattilsynets tilsynskampanje i svinenæringen har avdekket brudd.

Svar på spørsmål nr 99 fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

"Er det akseptabelt at over halvparten av de foreløpige tilsynene i Mattilsynets tilsynskampanje i svinenæringen har avdekket brudd på minimumskravene for dyrevelferd, og hva gjør regjeringen for å ordne opp i dyrevelferdsutfordringene i svinenæringen?"

Regelverket for hold av svin skal følges, det ligger selvfølgelig fast. Mattilsynet er nå i gang med den største nasjonale tilsynskampanjen om dyrevelferd i svinenæringen noensinne. Det skal gjennomføres 600 uvarslede tilsyn, til nå er 168 besetninger undersøkt. Det er mange ulike forhold som undersøkes. I purkebesetninger er det en sjekkliste på 10 punkter og i slaktegrisbesetninger er det 8 punkter som vurderes. Det betyr at Mattilsynet har undersøkt 1416 sjekkpunkter i de 168 besetningene. Funnene viser at på 84 % av sjekkpunktene ble det ikke gitt noen anmerkninger. Regelverksbrudd på ett eller flere av punktene betyr ikke nødvendigvis at dyrene lider.

Mattilsynet melder om få alvorlige regelbrudd og ingen tilfeller av alvorlig vanskjøtsel, ulovlig fiksering, eller brudd på kastrasjonsrutinene. Det heller er ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet, avvikle svinehold eller fatte vedtak om reduksjon av dyretallet, foruten én produsent som har fått delvis aktivitetsforbud. Dette dreier seg om ett kronisk dårlig dyrehold som Mattilsynet nå følger opp.

Tilsynskampanjen har også som målsetning å finne områder for forbedringspunkter i produksjonen. Så langt i kampanjen er det funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende rotemateriale eller i bingen. Når det blir registrert brudd på regelverket her, kan avvike variere fra litt for lite strø og rotemateriale til fullstendig fravær. Resultatet så langt viser altså at bruk av strø og rotemateriale er et av områdene det må jobbes mer med. Bruk av strø og rotemateriale er et regelverkskrav som er basert på stor grad av skjønn. Da er det å forvente at det vil ta tid før alle produsentene nivellerer seg med Mattilsynets vurdering av regelverket. Veiledning av bonden er en viktig oppgave for Mattilsynet. Tilsynskampanjen får Mattilsynets inspektører god mulighet for dette.

Dyrevelferd er et viktig tema for denne regjeringen, et tema som jeg som landbruks- og matminister tar på det største alvor. Departementet har hatt, og vil fortsatt ha, tett kontakt med Mattilsynet og svinenæringen om tiltak for å bedre forholdene. Målet er å bedre både kompetanse og holdninger hos produsentene. En samlet bransje har gått sammen og tatt tak for å løfte næringen. Det er laget et omfattende dyrevelferdsprogram, og det er innført obligatoriske veterinærbesøk. Vi er altså midt i en ryddesjau i svinenæringen. Jeg forventer ikke at vi er i mål på alle områder, men det har skjedd forbedringer. Vi holder nå på å undersøke hvor langt vi er kommet, og hvor vi eventuelt må ha økt oppmerksomhet. Vi skal se varig bedring.

Med hilsen

Sandra Borch