Dokument

Svar på spørsmål om å fordømme drap av sivile i Gaza

Utenriksminister Espen Barth Eides svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) om utenriksministeren vil fordømme drap av sivile i Palestina.

Skriftlig spørsmål nr. 333 (2023-2024)
Datert 04.11.2023

Fra representanten Tobias Drevland Lund (R) til utenriksministeren:

Vil utenriksministeren i likhet med vedtak i Vestland fylkesting 2. november, på det sterkeste fordømme drap av og terror mot sivile i Palestina?

Utenriksministerens svar:

Jeg er sterkt berørt av de menneskelige lidelsene vi er vitne til i Midtøsten nå. Siden 7. oktober har vi fra norsk side kommet med tydelige budskap til partene.

Jeg fordømmer alle angrep mot sivile. Norge har fordømt Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober og de gjentatte rakettangrepene mot Israel. Vi insisterer på at gislene som holdes i Gaza må løslates umiddelbart og uten forbehold. Fra norsk side har vi også fordømt en full blokade av Gaza. Jeg forferdes av de ufattelige sivile lidelsene vi ser i Gaza.

Jeg har gjentatte ganger understreket partenes plikt til å etterleve humanitærrettens regler og beskytte sivilbefolkningen som er rammet av denne konflikten. Partene plikter å beskytte sivile uansett hvor de oppholder seg, og har et særlig ansvar for å beskytte sykehus og andre essensielle sivile funksjoner. Partene må sikre humanitær tilgang. I tillegg må det være forholdsmessighet mellom de militære fordelene som oppnås, og skadene som forårsakes på sivile og sivil infrastruktur. Sivilbefolkningen må heller aldri, under noen omstendigheter, brukes som menneskelige skjold.

Jeg har uttrykt sterk bekymring for de kamphandlinger som vi har sett i umiddelbar nærhet til flere sykehus nord i Gaza og aksjonen ved Shifa-sykehuset. Dette forverrer den allerede forferdelige humanitære situasjonen. Dette har gått alt for langt, og kan ikke aksepteres. Det er vanskelig å trekke en annen konklusjon enn at partene til denne konflikten ikke har gjort nok for å overholde deres forpliktelser etter humanitærretten til å beskytte sivile som er rammet av stridighetene.

Norge har oppfordret til en humanitær våpenhvile i Gaza. Vi har i FN stemt for en resolusjon som oppfordrer til en umiddelbar stans i kamphandlingene med sikte på en våpenhvile.

Jeg deler representantens syn om at kamphandlingene må stanse. Jeg har i alle mine kontakter med involverte parter oppfordret til at man når kamphandlingene er over, begynner å tenke på veien videre. Tostatsløsningen må igjen på bordet.