Svar på spørsmål om eksport av flerbruksteknologi til kinesiske aktører

Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit spørsmål fra Guri Melby (V) om utenriksministeren kan bekrefte at det ikke gis eksportlisenser for eksport av flerbruksteknologi til kinesiske aktører.

Skriftlig spørsmål nr 841 (2023-2024)
Datert 05.01.2023

Fra representanten Guri Melby (V) til utenriksministeren:

Kan Utenriksministeren bekrefte at Utenriksdepartementet og deres underliggende etater ikke i dag gir eksportlisenser for eksport av flerbruksteknologi til kinesiske aktører?

Utenriksministerens svar:

Som for andre land, vil søknader om eksport av flerbruksvarer normalt innvilges dersom det kan godtgjøres at salget utelukkende er for sivil sluttbruk. Det tillates ikke eksport av flerbruksvarer for militær bruk til Kina.

Utenriksdepartementet er ansvarlig myndighet for å kontrollere eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer. Søknader om eksportlisens for flerbruksvarer til sivil bruk blir alltid grundig vurdert i henhold til eksportkontrollregelverket og internasjonale forpliktelser. Vurderingene krever sammensatt kompetanse innen teknisk kunnskap og risikovurderinger.

Den lovfestede taushetsplikten setter strenge begrensninger for innsyn i konkrete eksportsaker. Utenriksdepartementet kan verken bekrefte eller avkrefte hvilke saker som behandles eller hva utfallet blir. 

Norge har et strengt eksportkontrollregelverk. Slik skal det fortsette å være. Med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i har det vært viktig for regjeringen å gjøre grundigere vurderinger innenfor eksport av flerbruksvarer. Flere land forsøker på fordekt måte å anskaffe avansert norsk flerbruksteknologi, som omtalt i de årlige trusselvurderingene fra Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste.

En åpen verdenshandel er en grunninteresse for en eksportrettet økonomi som Norge. For norsk økonomi er Kina både et marked i utvikling og en partner innen flere områder. I forholdet til Kina må vi fremme våre interesser og ivareta våre verdier og sikkerhet på en helhetlig måte, slik vi også gjør overfor andre land. Dette er en fremgangsmåte vi deler med svært mange land. Både EU og USA har utstrakt økonomisk samarbeid med Kina, samtidig som man er opptatt av å redusere risiko i samvirket.