Svar på nytt spørsmål om nemninga «nordmann»

Utanriksminister Espen Barth Eide sitt svar på eit nytt spørsmål frå Christian Tybring-Gjedde (Frp) om nemninga «nordmann».

Skriftleg spørsmål nr. 634 (2023-2024)
Datert 08.12.2023.

Frå representanten Christian Tybring-Gjedde, Frp:

Jeg spør på nytt. Hvordan definerer regjeringen betegnelsen «nordmann»?

Begrunnelse:

I et tidligere spørsmål ba jeg utenriksministeren å definere betegnelsen «nordmann». Dette fordi Utenriksdepartementet ved flere anledninger har benyttet denne betegnelsen på mennesker som er blitt evakuert fra Gaza til Norge. Dette har ofte vært mennesker med svært begrenset tilknytning til Norge. Enkelte har sågar ingen bostedsadresse eller kjennskap til landet. Det er viktig at regjeringen har en tydelig definert språkbruk i saker som har vesentlig innvirkning for utøvelse av norsk utenrikspolitikk, jeg ber derfor på nytt om få en konkret definisjon.

Svaret frå utanriksministeren:

I arbeidet med assistert utreise som følgje av krigen mellom Israel og Hamas har utanrikstenesta teke omsyn til Lov om utanrikstenestas § 1 og avklaringar i stortingsmelding nummer 12 (2010-2011) om bistand til nordmenn i utlandet. Stortingsmeldinga seier mellom anna at det skal leggjast vekt på å unngå å splitte familiar. Konkret kan dette gjerast ved at dersom ein person blir tilboden hjelp til å forlate eit område, vil òg den nære familien til vedkommande (ektefelle, sambuar og barn) få same tilbod.

I forarbeida til ny utanrikstenestelov, Prop. 11 L (2014–2015), går det òg tydeleg fram at det kan vere tilfelle der det vil vere naturleg for utanrikstenesta å yte bistand til ikkje-norske statsborgarar.

Regjeringa og utanrikstenesta definerer ikkje nemningar som den representanten etterspør, men tek omsyn til det lovverket om konsulært arbeid som Stortinget har vedteke. For språklege definisjonar og bruk av nemningar blir det vist til Språkrådet.