Nyheter

Tekniske endringer i årsregnskapsforskrifter

Finansdepartementet har fastsatt endringer i årsregnskapsforskriftene for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, pensjonsforetak, skadeforsikringsforetak og livsforsikringsforetak.

Departementet fastsetter årsregnskapsforskrifter til regnskapsloven for blant annet banker mv., pensjonsforetak, skadeforsikringsforetak og livsforsikringsforetak.

Forskriftene ble senest endret som følge av innføring av nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS 9 og IFRS 17) med virkning fra 1. januar 2023.

Endringene som gjøres nå retter opp enkelte inkurier og uklarheter, og opphever enkelte bestemmelser i forskriftene som ikke lenger er relevante. Endringene er bl.a. basert på innspill fra Finanstilsynet.

Endringene er av teknisk art og har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, utover at rettelsene bidrar til en klargjøring av regelverket. Endringene trådte i kraft 4. juli 2023.