Forskrift om endring i forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak, forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 4. juli 2023 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 og § 10-1.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak gjøres følgende endringer:

§ 2-2 første ledd nr. 2 og nr. 3 oppheves

§ 5-2 fjerde punktum skal lyde:

Det samme gjelder kostnader knyttet til Bankenes sikringsfond.

§ 7-7 nytt tredje ledd skal lyde:

Regnskapsloven § 7-31b trettende ledd om adgang til å gi opplysninger i rapport etter allmennaksjeloven § 6-16b, gjelder tilsvarende for sparebanker.

II

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

§ 5-1 tredje ledd skal lyde:

Pensjonsforetak som anvender IFRS på områder som ikke er omfattet av § 3-2 til § 3-5, jf. § 3-1, skal i tillegg til bestemmelsene i dette kapittel gi opplysninger i samsvar med forskrift 7. februar 2022 nr. 182 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 5, 8, 9 og 10, samt krav etter god regnskapsskikk så langt det er relevant for anvendte måle- og innregnings- og presentasjonsregler.

III

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak gjøres følgende endringer:

§ 1-2 første ledd bokstav b skal lyde:

Skadeforsikringsforetak som har utstedt verdipapirer på regulert marked i en EØS-stat, men som ikke har konsernregnskapsplikt etter IFRS.

§ 1-2 andre ledd skal lyde:

Som små skadeforsikringsforetak regnes skadeforsikringsforetak, som ikke omfattes av første ledd, med forfalte bruttopremier som ikke overstiger 40 millioner kroner på balansedagen. Foretak som har mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier på balansedagen, men som var omfattet av første ledd foregående balanseår, regnes likevel som små skadeforsikringsforetak. Foretak som i de to foregående regnskapsår har hatt mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier, men som på balansedagen har mindre enn 40 millioner kroner i forfalte brutto premieinntekter, regnes likevel ikke som små foretak.

§ 1-3 første ledd tredje punktum skal lyde:

I tillegg gjelder følgende bestemmelser i denne forskrift: kapittel 1, § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 2-8, § 5-1 andre ledd, § 5-9 første ledd, § 5-29, § 5-38 første og andre ledd, § 5-43, § 5-44, § 5-52, § 6-1 og § 6-4.

§ 3-1 andre ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare dersom det foreligger objektiv informasjon på at en tapshendelse har inntruffet og at tapshendelsen reduserer det beløp som foretaket kan forvente å motta fra gjenforsikringsforetaket.

§ 3-1 tredje ledd første punktum skal lyde:

Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller porteføljeovertakelse skal innregnes og måles i samsvar med § 3-5.

I kapittel 4 skal deloverskrift III. Balanse flyttes til etter § 4-13.

§ 5-1 nytt andre ledd skal lyde:

Store skadeforsikringsforetak som nevnt i § 1-2 første ledd bokstav a, skal gi opplysninger om hvilke forenklinger fra IFRS etter denne forskriften § 1-3 første ledd andre punktum som er benyttet.

§ 5-2 andre ledd annet punktum skal lyde:

Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 5-43, § 5-49 annet ledd og § 5-52.

§ 5-14 andre ledd oppheves

§ 5-24 andre punktum oppheves

§ 5-26 syvende ledd andre punktum oppheves

§ 5-38 fjerde ledd oppheves

IV

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak gjøres følgende endringer:

§ 3-1 andre ledd andre punktum skal lyde:

Beregningene skal hensynta alle opplysninger som foreligger på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet og avsetningene skal være tilstrekkelige til å dekke foretakets totale forsikringsforpliktelser i henhold til forsikringsavtalene.

§ 3-1 tredje ledd nytt fjerde punktum skal lyde:

En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare dersom det foreligger objektiv informasjon på at en tapshendelse har inntruffet og at tapshendelsen reduserer det beløp som pensjonsforetak kan forvente å motta fra gjenforsikringsforetaket.

I kapittel 4 skal deloverskrift III. Balanse flyttes til etter § 4-13.

§ 5-2 andre ledd andre punktum skal lyde:

Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 5-45, § 5-51 og § 5-54.

V

Forskriften trer i kraft straks.