TFO 2024 er sendt på høring:

Foreslår å legge til 37 nye blokker til TFO-området

Energidepartementet har i dag sendt forslag til utlysning av konsesjonsrunden TFO 2024 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) på offentlig høring. Med forslaget vil nytt areal i Norskehavet og Barentshavet bli inkludert i TFO-området. Departementet vil gjennomføre TFO 2024 i tråd med vanlig tidsplan. Det vil si utlysing med søknadsfrist i 3. kvartal 2024 og tildeling i januar 2025.

– Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk for å utvikle næringen videre. Nå vil vi utvide TFO-området med 37 blokker nettopp for å legge til rette for videre utvikling, sier energiminister Terje Aasland.

Det har vært leteaktivitet i flere tiår i størstedelen av åpne, tilgjengelige leteareal på norsk kontinentalsokkel. De mest kjente petroleumsområdene på kontinentalsokkelen er omfattet av TFO-rundene. TFO-området omfatter i dag derfor størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør. Forslaget til utvidelse omfatter 3 blokker i Norskehavet og 34 blokker i Barentshavet.

– Det er store muligheter i nord, og jeg håper selskapene vil fortsette å vise økende interesse for Barentshavet, sier Aasland.

Alle konsesjonsrunder blir gjennomført i areal som er åpnet for petroleumsvirksomhet og innenfor de arealrammene Stortinget har fastsatt gjennom forvaltningsplanene for havområdene. I høringsrunden bes det om innspill på om det har tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for en beslutning om hvor det kan være petroleumsaktivitet i åpnet, tilgjengelig areal i tiden siden Stortinget behandlet dette spørsmålet sommeren 2020.

Bakgrunn

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan forsvare en selvstendig utbygging, men som kan være lønnsomme når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur. Tidsriktig utforskning av disse områdene er derfor viktig.

Regjeringen planlegger å legge frem en oppdatert forvaltningsplan første halvår i år. Departementet vil legge rammene for petroleumsvirksomhet som settes i denne planen til grunn for tildelinger i TFO 2024.

Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal, er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig. Ved utlysning foretas det en vurdering av om området som er omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre brukere av havet.