Høring - Tildeling i forhåndsdefinerte områder- TFO 2024

Status: På høring

Høringsfrist: 13.03.2024

Vår ref.: 24/176

Regjeringen ønsker fortsatt høy verdiskaping og høyt aktivitetsnivå i petroleumsnæringen på norsk kontinentalsokkel. Skal Norge opprettholde sin posisjon som en langsiktig og stabil energileverandør til Europa må det gjøres nye, lønnsomme funn regelmessig. Jevn tilførsel av prospektivt leteareal gjennom utvidelse av TFO-området legger til rette for å opprettholde leteaktiviteten og dermed også den langsiktige produksjonen og verdiskapingen fra olje- og gassressursene.

Energidepartementet sender med dette forslag til utlysning av konsesjonsrunden TFO 2024 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) på offentlig høring. Med forslaget vil nytt areal i Norskehavet og Barentshavet bli inkludert i TFO-området.

TFO-konsesjonsrunder starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Energidepartementets forslag sendes med dette ut på offentlig høring. Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2024 å utvide området i Barentshavet med blokkene:

  • 7126/6, 9
  • 7127/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 7128/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 7129/1, 4, 7, 10
  • 7228/12
  • 7229/7, 8, 9, 10, 11, 12
  • 7230/7, 8, 9
  • 7231/7, 8

Og i Norskehavet med blokkene:

  • 6704/5, 6
  • 6705/4

Vedlagt er kart over eksisterende TFO-område med departementets forslag til utvidelse i forbindelse med TFO 2024.

Konsesjonsrunden gjennomføres i tråd med de arealmessige rammer Stortinget har fastsatt. I høringsrunden bes det derfor kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet i Stortinget i 2020.

Kommentarer må være Energidepartementet i hende innen 13. mars 2024.

Med hilsen

Gunnar Hognestad (e.f.)

avdelingsdirektør                                                 Anbjørn Norenes

                                                                                seniorrådgiver

A/S Norske Shell

Agder fylkeskommune

Aker BP ASA

Akershus fylkeskommune

Akvaplan-niva AS

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arctic Energy Partners

Barne- og familiedepartementet

Buskerud fylkeskommune

CapeOmega AS

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansdepartementet

Finnmark fylkeskommune

Fiskebåt

Fiskeridirektoratet

Forsvarsdepartementet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Harbour Energy Norge AS

Havforskningsinstituttet

Havindustritilsynet

Helse- og omsorgsdepartementet

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

INPEX Idemitsu Norge AS

International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur - og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lime Petroleum AS

Longboat Energy AS

M Vest Energy AS

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mime Petroleum AS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nordland fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges geologiske undersøkelse

Norges kystfiskarlag

Norges Miljøvernforbund

Norges rederiforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk ornitologisk forening

Norsk Polarinstitutt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Offshore Norge

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

Oslo kommune

Pandion Energy AS

Petoro AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

SINTEF Industri

SINTEF Petroleum AS

Sjøfartsdirektoratet

Source Energy AS

Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning

Sval Energi AS

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Telemark fylkeskommune

TotalEnergies EP Norge AS

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall DEA Norge AS

WWF-Norge

Zero Emission Resource Organisation

Østfold fylkeskommune