Forsiden

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

To milliarder kroner mer til Husbanken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Folk skal ha mulighet til å leve gode liv uansett hvor de bor. −I budsjettet foreslår vi å styrke Husbanken slik at flere familier kommer seg inn på boligmarkedet. Vi vil også satse på flere utleieboliger og bidra til et mer variert botilbud for vanskeligstilte, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen foreslår å styrke Husbankens låneramme med 2 milliarder kroner, til 21 milliarder totalt. Forslaget vil bidra til at om lag 8 000 familier kan gå fra leie til eie i 2022.

− Behovet for startlån øker, og kommunene bruker ordningen aktivt. Nå kan vi hjelpe enda flere familier med lavinntekt inn på boligmarkedet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Kommunene melder om et økt behov for egnede utleieboliger for vanskeligstilte og et mer variert botilbud personer som har behov for alternative boformer. Regjeringen foreslår derfor å styrke tilsagnsrammen for tilskudd til utleieboliger og forsøk med nye boligmodeller med 56 millioner kroner.

− De boligsosiale utfordringene er sammensatte, og vi kan ikke løse alle boligbehov i det ordinære boligmarkedet. Selv om det er stort behov for tilskudd, har ordningen blitt kuttet i flere omganger. Vi foreslår i stedet å styrke den, slik at vi kan øke tilgangen på utleieboliger og bidra til et mer variert botilbud for vanskeligstilte, sier Gram.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00