To webinarer 21. juni: Klima og karbon i jord - nordisk perspektiv og Skog- og arealbruk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I forbindelse med ministermøtet i Nordisk ministerråd i Tromsø 21.- og 22. juni, arrangeres det to webinarer 21. juni: Det ene har tema Klima og karbon i jord – nordisk perspektiv og det andre har tema Skog- og arealbruk. Meld deg på innen torsdag 16. juni for å delta digitalt! Begge webinarene begynner kl. 11.30 og varer til kl. 17.00. Det er lunsjpause kl. 13 – 14.

Webinar: Klima og karbon i jord - nordisk perspektiv

For å nå klimamålene må jordbruket i de nordiske landene redusere utslipp og øke opptakene. Innsats for å øke lagrene av karbon i jord kan redusere global oppvarming og samtidig styrke matsikkerhet, jordhelse, økosystemene og gjøre oss bedre rustet til å møte et klima i endring. Mye kunnskaps- og politikkutvikling pågår i de nordiske landene, og problemstillingen har de siste årene vært høyt prioritert i det nordiske samarbeidet.

Carbon farming står sentralt på agendaen i EU, og forslag til politikk er nylig tatt opp i bl.a. «Soil Strategy», og «Sustainable carbon cycles» og kunnskapssatsingen «Mission: A Soil Deal for Europe»

I seminaret vil vi høre om pågående arbeid i de nordiske landene for å utvikle politikk, kunnskap og insentiver. Det er også aktuelt å løfte fram mulige områder for videre nordisk samarbeid. Seminaret har foredragsholdere fra hele Norden, og både forskere, forvaltning, landbruksrådgivere og bønder er representert.

Webinar: Skog- og arealbruk

Skogen er kilde til arbeidsplasser, verdiskaping og fornybare naturressurser – og de norske skogene har levert store bidrag til samfunnsutviklingen gjennom lang tid. Dagens norske skoger er mer virkesrike enn noensinne – og har samtidig levert over 1 milliard kubikkmeter tømmer til videreforedling og bruk de siste 100 årene.

Mens vi tidligere foredlet det aller meste av skogsvirket innenlands eksporteres nå betydelige deler av avvirkningskvantumet til foredling i andre land – og Norge går glipp av foredlingsgevinsten.

Skogen er også viktig som leveområde for store deler av naturmangfoldet vårt og skogen er turområde og rekreasjonskilde for befolkningen.

Det er politisk prioritert å benytte skogressursene i det grønne skiftet fra fossil økonomi til bioøkonomi, samt å bruke skogressursene som virkemiddel i klimaarbeidet.

Under fagseminaret vil vi ta tak i flere av dagens utfordringer for skogsektoren.

«Buy land, they don’t produce it anymore” skrev Mark Twain. I dag ser vi at dette nærmest var en profetisk formulering, arealene våre blir ikke særlig større – og de menneskelige aktiviteter øker og øker. Derfor tar vi opp spørsmålet matjorda – skal den brukes til matproduksjon eller skal den bygges ned til samferdselsformål, energiformål.

Meld deg på innen 16. juni!

Meld deg på til Guro Bolstad, guro.bolstad@lmd.dep.no innen torsdag 16. juni for å delta digitalt. Du vil få tilsendt en lenke til det digitale møtet i forkant.

Fakta

Nordisk ministerråd (NMR) er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Medlemmene i NMR er de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er Færøyene, Grønland og Åland representert.

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet og består av 87 parlamentarikere. Sametingene i Norge, Finland og Sverige, samt Ungdommens nordiske råd har observatørstatus.

Tromsø by.
Tromsø by. Foto: Unsplach/Ivor Vaz