Utvalg skal forbedre tvangsreglene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal foreslå modernisering av tvangsregelverket.

- For å få mindre og riktigere bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten må vi fornye og forbedre regelverket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dagens bestemmelser om tvang er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasient- og brukergrupper. Det er spredt over fire ulike regelverk. Dette gjør reglene uoversiktlige for både pasienter og behandlere.

Regjeringen har derfor oppnevnt et utvalg som skal se på regelverket og foreslå endringer som møter behovene i dagens og morgendagens helse- og omsorgstjeneste. Det nye regelverket skal støtte opp under målet om å skape pasientens helsetjeneste.

- Vi ønsker en lovgivning som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvalget skal se på hvordan regelverket kan gjøres klarere og mer samordnet. Det skal vurdere om all tvangsbruk skal reguleres i en felles lov, eller om det fortsatt bør være ulike regler for ulike grupper og diagnoser.

En av utvalgets viktige oppgaver er å vurdere om reglene må tilpasses barns og unges spesielle behov og rett til beskyttelse.

Utvalget skal også se på om det er nødvendig med lovendringer for å sikre bedre samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre tjenester, som for eksempel barnevernet.

Utvalget blir ledet av jusprofessor Bjørn Henning Østenstad fra Universitetet i Bergen. Det har medlemmer som representerer brukere og pårørende, ulike profesjoner og ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Utvalgsleder:

 • Professor Bjørn Henning Østenstad, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.  Fjell.

Medlemmer:

 • Avdelingssjef Trond F. Aarre, Nordfjord psykiatrisenter. Eid.
 • Psykologspesialist Tormod Stangeland. Bærum.
 • Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hamar. 
 • Seksjonsleder Bjørn Roar Vagle, Helse Stavanger. Klepp.
 • Spesialkonsulent Liv Drangsholt, Borgestadklinikken. Larvik.
 • Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, forskergruppen for barnerett, Universitetet i Tromsø. Porsgrunn.
 • Doktorgradsstipendiat og psykologspesialist Arnhild Lauveng, Ahus. Lørenskog.
 • Rådmann i Sykkylven May Helen Molvær Grimstad. Ålesund.
 • Vernepleier Tommy Sjåfjell, A-larm. Asker. 
 • Forbundsleder Jens Petter Gitlesen, Norsk forbund for utviklingshemmede. Sola.
 • Fungerende fagsjef Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelse. Lørenskog.
 • Førsteamanuensis Vibeke Erichsen, Landsforeningen for pårørende inne psykiatri (LPP). Bergen.
 • Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom Adrian Johannes Lorentsson, Hamar.

Utvalget skal avgi innstilling innen 1. september 2018.

Les mer om Tvangslovutvalget og mandat