Historisk arkiv

Tvangslovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppnevnte 17. juni 2016 et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren.

Dagens bestemmelser om tvang er knyttet opp mot ulike diagnoser og ulike pasient- og brukergrupper. Det er spredt over fire ulike regelverk. Dette gjør reglene uoversiktlige for både pasienter og behandlere.

Regjeringen har derfor oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan regelverket kan bli klarere og mer samordnet. En del av denne vurderingen vil gjelde spørsmålet om vi bør ha en felles lov, eller om det bør være særskilte regler for ulike grupper og diagnoser.

Utvalget er spesielt bedt om å vurdere behov for endringer for å tilpasse reglene til barns og unges særlige behov og rett til beskyttelse.

Det er også presisert i mandatet at utvalget må foreslå eventuelle endringer for å bedre mulighetene for god samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten og andre omsorgstilbud, for eksempel barnevernet.

Utvalget blir ledet av jusprofessor Bjørn Henning Østenstad fra Universitetet i Bergen. Det har medlemmer som representerer brukere og pårørende, ulike profesjoner og ulike deler av helse- og omsorgstjenesten.

Kontakt Tvangslovutvalget på e-post

Utvalgsleder:

 • Professor Bjørn Henning Østenstad, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.  Fjell.

Medlemmer:

 • Avdelingssjef Trond F. Aarre, Nordfjord psykiatrisenter. Eid.
 • Psykologspesialist Tormod Stangeland. Bærum.
 • Assisterende forskningssjef Øyvind Kirkevold, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hamar. 
 • Seksjonsleder Bjørn Roar Vagle, Helse Stavanger. Klepp.
 • Spesialkonsulent Liv Drangsholt, Borgestadklinikken. Larvik.
 • Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, forskergruppen for barnerett, Universitetet i Tromsø. Porsgrunn.
 • Psykologspesialist, seniorrådgiver og forsker Arnhild Lauveng, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
 • Rådmann i Sykkylven May Helen Molvær Grimstad. Ålesund.
 • Vernepleier Tommy Sjåfjell, A-larm. Asker. 
 • Forbundsleder Jens Petter Gitlesen, Norsk forbund for utviklingshemmede. Sola.
 • Fungerende fagsjef Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelse. Lørenskog.
 • Førsteamanuensis Vibeke Erichsen, Landsforeningen for pårørende inne psykiatri (LPP). Bergen.
 • Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom Adrian Johannes Lorentsson, Hamar.

Utvalget skal avgi innstilling innen 15. juni 2019.
(Fristen var opprinnelig 1. september 2018, men utvalget har fått den forlenget)

Les mandatet for lovutvalget

Utvalget leverte sin utredning 18. juni 2019