Varig styrking av sykehusene med 2,5 milliarder kroner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil foreslå en budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner til sykehusene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023. Dermed gjøres styrkingen i desember 2022 varig. Dette kommer i tillegg til den varslede pris- og lønnsjusteringen av budsjettet.

– Dette vil sette sykehusene i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsehjelp. Med denne økningen vil sykehusene også kunne gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun understreker at budsjettet fortsatt vil være stramt, og at det fortsatt vil være omstillingsbehov. Situasjonen er spesielt krevende i Helse Nord.

Sykehusene vil fremover ha betydelige bemanningsutfordringer, slik også helsepersonellkommisjonen har pekt på. Satsing på kompetanse er avgjørende for å møte situasjonen.

Forsvarlig og trygg behandling

– Regjeringen har fulgt driftssituasjonen ved sykehusene tett etter at vi la fram budsjettet i høst, og ser at det vil være vanskelig å håndtere utfordringene fremover innenfor gjeldende budsjettrammer. Fagfolkene må settes i stand til å tilby pasientene gode og trygge helsetjenester. Derfor vil vi foreslå en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, sier Kjerkol.

– Vi gjør dermed styrkingen på 2,5 milliarder kroner fra desember 2022 til en varig økning, og ikke en engangsbevilgning. Det er avgjørende at sykehusene kan gi alle innbyggerne forsvarlig og trygg behandling når de trenger det. 

Pandemien har siden starten av 2020 påvirket driften av sykehusene på ulike måter. Det tar tid å komme tilbake til driftsforhold tilsvarende perioden før pandemien. Økonomiske utfordringer har den siste tiden også blant annet ført til at helseforetakene har måttet skyve på planlagte investeringer.

Vil gi forutsigbarhet

– For å gi forutsigbarhet varsler vi allerede nå hva vi vil foreslå i revidert nasjonalbudsjett. Vi vil foreslå en økning på 2,5 milliarder kroner, utover pris- og lønnsjusteringen i 2023 som allerede er varslet, sier Kjerkol.

– Sykehusene er godt i gang med omstillingstiltak og økonomiske langtidsplaner. Jeg vil be de regionale helseforetakene vurdere hvordan de best mulig kan ta hensyn til vårt varslede forslag i revidert nasjonalbudsjett om økte bevilgninger i drift og planlegging. 

Slik fordeles de 2,5 mrd. kronene

  • Helse Sør-Øst 1354,6 millioner kroner
  • Helse Vest 478,7 millioner kroner
  • Helse Midt-Norge 356,9 millioner kroner
  • Helse Nord 309,7 millioner kroner