Vil at Trygderetten skal behandle sakene raskere

Regjeringen foreslår å gjøre endringer i trygderettsloven. Endringene skal bidra til at personer som anker vedtak om trygd og pensjon får saken sin behandlet raskere.

Formålet med endringene er å effektivisere saksbehandlingen i Trygderetten, slik at sakene behandles raskere og samtidig får en grundig behandling. Trygderetten behandler anker på vedtak om trygde- og pensjonsspørsmål. De fleste sakene er fra Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Endringene regjeringen foreslår skal gjøre selve klagebehandlingen mindre omfattende og mer fleksibel. Blant annet skal det bare være ett juridisk kyndig rettsmedlem i stedet for to, og det skal være mer fleksible krav til begrunnelser for dommene som blir gitt.

Omfattende kvalitetsarbeid i Nav

De foreslåtte lovendringene er en del av oppfølgingen etter den offentlige utredningen Raskt og riktig, som ble lagt fram i mars i 2023.

Det er satt i gang et større utviklingsarbeid i Nav for bedre kvalitet i saksbehandlingen. Departementet har i tildelingsbrevet for 2024 bedt Nav om å prioritere dette arbeidet. Regjeringen har også styrket Trygderetten økonomisk.

Les hele proposisjonen

 

  • Det skal være ett juridisk kyndig rettsmedlem i stedet for to.
  • Sakene i Trygderetten skal styres mer aktivt.
  • Det skal være mer fleksible krav til begrunnelse av kjennelser, slik at omfanget av begrunnelsene i større grad kan tilpasses behovet i den enkelte saken.