Vil modernisere mediestøtten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag sendt på høring en ny og modernisert forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

– Medievanene våre og mediemarkedet er i rask endring. I arbeidet med ny forskrift har vi derfor vært opptatt av å gjøre regelverket bedre tilpassa den digitale utviklinga, gjennom blant annet å foreslå endringer i vilkårene for å kvalifisere til støtte og i kriteriene for fordeling og beregning av tilskudd. Nå sender vi dette på høring og ønsker å få innspill, forteller kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Et mangfold av frie medier i hele landet er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Med dette forslaget ønsker vi å få diskusjon og innspill knytta til hvordan vi best kan støtte mediene framover, sier statsråden.

Produksjonstilskuddsordningen er den største direkte mediestøtteordningen, og skal stimulere til et bredt mediemangfold over hele landet. Ordningen skal fremme uavhengig journalistikk særlig i markeder som er for små til å være bærekraftige eller som alternativ til ledende medier i ulike markeder. Medietilsynet fordeler i år nær 390 millioner kroner i produksjonstilskudd til rundt 150 medier.

– Endringene vi foreslår bidrar til å sikre tre formål: at ordninga treffer mediene som har et reelt støttebehov, at den bidrar til å hindre uheldige tilpasninger til regelverket, samt en viss omfordeling i favør av de minste mediene.

Hovedendringene i forslaget til ny forskrift er knyttet til vilkårene for hvilke medier som kan motta tilskudd og til modellen for fordeling av tilskudd mellom støtteberettigede medier. Departementet foreslår i tillegg presiseringer i forskriften for å tydeliggjøre kravene til innholdet i mediene som kan motta tilskudd. Hovedendringene er oppsummert i høringsnotatets avsnitt 1.2.