Vil styrke retten til heltidsjobb

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet, og legger frem flere lovforslag for å styrke retten til heltidsstillinger.

– Det er viktig å utnytte mulighetene i arbeidsstyrken best mulig, særlig nå som så mange norske bedrifter melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Hvis mange av de som jobber deltid kan jobbe mer vil det gi et betydelig bidrag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Selv om det er blitt gjennomført en rekke tiltak de senere år for å øke heltidsandelen, er deltid fremdeles svært utbredt i enkelte næringer og yrker, for eksempel blant de som jobbet turnus i helse- og omsorgssektoren. Blant pleiemedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner jobber 91 prosent i deltidsstillinger, og blant hjelpepleiere er det 74 prosent som jobber deltid.

I varehandel har mer enn hver tredje ansatt deltidsstilling, i hotell og restaurant gjelder dette omtrent halvparten.

Et av lovforslagene regjeringen legger frem, er derfor at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid. Behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver.

– At flere jobber heltid er viktig, både for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Høy velferd i fremtiden er avhengig av at mange nok jobber i hele stillinger, sier Persen.

– I tillegg er heltidskultur viktig for å oppnå økt likestilling i arbeidslivet, påpeker hun.

Deltidsandelen er høyere for kvinner. Dette kan være med på opprettholde tradisjonelle kjønnsroller og inntektsforskjeller mellom kjønn. Selv om heltidskultur er viktig, er det også viktig at man beholder muligheten for deltid for dem som av ulike årsaker ikke kan arbeide heltid. Forslaget stenger derfor ikke for dette.

Lovforslaget legger også opp til at deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren leier inn nye arbeidstakere. Deltidsansatte skal i tillegg få fortrinnsrett til ekstravakter.