Vil styrke Skatteetaten som statlig innkrevingsetat

Fredag 3. februar fikk Arbeids- og velferdsdirektoratet og Skattedirektoratet i oppdrag å utrede overføring av Arbeids- og velferdsetatens (NAV) innkrevingsoppgaver til Skatteetaten.

– Regjeringen vil at NAV skal spisses mot sine kjerneoppgaver som er å få ledige i jobb og sikre utbetaling av økonomiske rettigheter, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Regjeringen vil effektivisere offentlig sektor. Da er det naturlig å samle kompetanse og la etatene håndtere sine kjerneoppgaver. Skatteetaten har allerede et etablert innkrevingsmiljø som vil bli styrket ved en eventuell overføring, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

– Regjeringen legger til grunn at en innlemming av NAV Innkreving i Skatteetaten ikke skal medføre oppsigelser eller relokalisering av etatenes innkrevingsvirksomhet, sier Hauglie.

Mer samordnet innkreving

Flere utredninger, blant annet Innkrevingsutvalget, har anbefalt en mer samordnet offentlig innkreving fordi det vil være enklere for de som skal betale og legge til rette for effektiv innkreving. En overføring vil også legge til rette for en bedre utnyttelse av etatenes IT-systemer.

Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgiftsforvaltning og Skatteetaten har fått et mer helhetlig ansvar for offentlig innkreving. Som en del av dette fikk Skatteetaten i 2016 ansvar for innkreving av toll, merverdiavgift ved innførsel og særavgifter fra Tolletaten. I tillegg ble Statens Innkrevingssentral, som krever inn for mer enn 40 statlige virksomheter, en del av Skatteetaten i 2015.

I dag krever NAV Innkreving inn blant annet feilutbetalte ytelser og barnebidrag. Virksomheten holder til i Sør-Varanger kommune og har 150 årsverk fordelt på 170 ansatte.

Utredning

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Skattedirektoratet er i fellesskap gitt i oppdrag å utrede dette nærmere innen 15. mai 2017, med sikte på ev. overføring fra 1. januar 2018. Regjeringen vil først ta endelig stilling til innlemmelsen etter at utredningen foreligger.

Oppdragsbrev

Les oppdragsbrevet her

Til toppen