Ny arbeidsgruppe skal se på tekstilavfall

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljødepartementet setter ned en arbeidsgruppe om produsentansvar for tekstiler. Arbeidsgruppen skal levere et kunnskapsgrunnlag og et forslag til hvordan produsentansvar for tekstiler kan innrettes i Norge innen september neste år. Arbeidsgruppen vil bestå av sentrale aktører innen tekstil og tekstilavfallssektoren. Virke vil fungere som sekretariat for arbeidsgruppen og lede arbeidet.

-Dette er en sektor som har vært preget av veldig mye bruk og kast. Derfor gleder det meg veldig at næringen nå vil bidra til å finne nye løsninger, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Tekstilproduksjonen er den fjerde mest ressursintensive næringen i verden målt etter bruken av primære råvarer og vann, og har et svært høyt kjemikalieforbruk. Vi har en liten produksjon, men et høyt forbruk av tekstiler i Norge. Det norske forbruket av tekstiler har ligget stabilt på 15 kg per person det siste tiåret. Samtidig antas det mer enn 50 prosent av brukte tekstiler i Norge havner i restavfallet og dermed går til forbrenning.

Brukte klær til salgs hos Fretex
Noreg er eit lite tekstilland, med svært liten eigen produksjon. I same stund er Noreg ein storforbrukar av tekstil. Foto: Veronica Turnage/Klima- og miljødepartementet

Se mer om utfordringene knyttet til avfall her

I mars 2022 lanserte EU-kommisjonen en egen tekstilstrategi med mål om å redusere miljøbelastningen fra tekstiler i hele verdikjeden. I denne strategien varslet EU-kommisjonen at forslag om produsentansvar for tekstiler vil komme i revideringen av rammedirektivet for avfall i 2023. Dette gir Norge en mulighet til å starte forberedelsene av det som kommer fra EU allerede nå.

Les mandatet for arbeidsgruppen her.

Om arbeidsgruppen

Klima- og miljødepartementet setter derfor ned en arbeidsgruppe for å vurdere innretning av en produsentansvarsordning for tekstiler i Norge, som består av Virke, NHO Service og Handel, Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Fretex, Framtiden i våre hender og Naturvernforbundet. Virke vil fungere som sekretariat for arbeidsgruppen og lede arbeidet. Miljødirektoratet vil delta som observatør.

I tillegg vil det etableres en referansegruppe som består av representanter fra berørte parter som produsenter/importører, kommuner/IKS og statlige etater samt innovasjons- og kunnskapsmiljøer.

Om utvidet produsentansvar

Formålet med et utvidet produsentansvar er at produsenter skal måtte ta ansvar for deres produkter gjennom hele verdikjeden. I denne sammenhengen kan vi se på det som et sett av tiltak og virkemidler for å sikre at produsenter og importører av produkter, bærer det finansielle og organisatoriske ansvaret for håndtering av produkter de setter på markedet. Det gjelder særlig når produkter blir avfall. Men virkemidler som sikrer tiltak tidligere i produktfasen, som økomodulering av vederlag, vil også kunne være inkludert i et slikt ansvar.

Med økomodulering av vederlag menes differensiert vederlag der det er mulig med hensyn til produktets varighet, mulighet for ombruk/reparasjon, gjenvinnbarhet og innhold av farlige stoffer.

Tekstiler har aldri før vært regulert på denne måten, og arbeidet er slik sett banebrytende. Tekstilsektoren er kompleks, preget av mye import og store volumer. Det er heller ikke slik at det eksisterer gode løsninger for det tekstilavfallet som ikke kan gjenbrukes. Teknologien for materialgjenvinning er fortsatt umoden. Men med EUs ambisjoner for omstilling av europeisk tekstilsektor, antas det å skje en stor utvikling på dette feltet i årene fremover.

Mandat

Arbeidsgruppen vil få i oppgave å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet. Her er det særlig fokus på å kartlegge mengder, andelen import og hvordan tekstiler håndteres etter bruk. Det er også lagt opp til at arbeidsgruppen skal gi en oversikt over usolgte mengder tekstiler og hvordan dette behandles i dag, samt gi en oversikt over hva slags data man ikke har. Det er i tillegg gitt oppdrag å se på hvordan digitale produktpass kan utformes for å sikre at dette også kan bli nyttig for bransjen.

Den andre delen av arbeidsgruppens oppdrag er å utarbeide et forslag til hvordan et produsentansvar for tekstiler kan innrettes i Norge for å redusere miljøbelastningen fra tekstiler.

For mer informasjon om arbeidsgruppens mandat. Se her. Det er viktig å se på hele verdikjeden til tekstiler, og hvordan produsentansvaret kan bidra til en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri, blant annet gjennom avfallsforebygging, ombruk og materialgjenvinning. Arbeidsgruppen skal også foreslå og begrunne eventuelle nasjonale målsettinger som bør settes for tekstiler i en sirkulær økonomi. Arbeidsgruppen skal levere endelige anbefalinger innen 30.09.2023.