Seksjon for konsesjon, areal og miljø (KAM)

Seksjonens arbeidsområde omfatter konsesjonsbehandling for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg, samt oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Videre omfattes spørsmål knyttet til flom og skred, miljø og vern av vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger under seksjonens arbeidsområde.

Seksjonens arbeidsområde omfatter konsesjonbehandling for vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg, samt oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Videre omfattes spørsmål knyttet til flom og skred, miljø og vern av vassdrag. Styringsdialogen med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger under seksjonens arbeidsområde.