Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddordning for informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere for 2018

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017 med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496, post 71.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

 

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Ordningen skal bidra til å styrke frivillige organisasjoner sitt arbeid med informasjon og veiledning til nyankomne innvandrere i lokalsamfunn.

2.2 Målgruppe

Ordningen er todelt. Målgruppe for ordningens del 1 er arbeidsinnvandrere[1] og andre innvandrere som ikke omfattes av introduksjonsordningen. Målgruppe for ordningens del 2 er flyktninger som har fått opphold i Norge og innvandrere i den enkelte kommune.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Eksisterende nasjonale og andre frivillige organisasjoner, herunder organisasjoner IMDi har intensjonsavtaler med, kan søke. Kun sentralleddet i organisasjoner som har intensjonsavtale med IMDi kan søke under ordningens del 2[2]. Med frivillig organisasjon forstås her først og fremst ideelle organisasjoner, dvs. foreninger, lag, stiftelser, mm, som er registret i Brønnøysundregistrene. Det blir ikke gitt støtte til private foretak og organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Frivillige organisasjoner som søker tilskudd skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det kan gis støtte til gjennomføring av prosjekter med aktiviteter og tiltak, og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse/medarbeidere.

3.2  Vurderingskriterier


Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen:

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet
 • Prosjektmål som er målbare
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • Informasjonstema og -metoder som er relevante og egnede for målgruppen
 • Økonomistyring
 • En realistisk fremdriftsplan
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • Kompetanse og erfaring på området
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Prosjektets potensial for å utgjøre et supplement til det offentlige
 • Samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Prosjektets omfang (Del 1: Det gis støtte til prosjekter med årlige budsjetter på ca 350 000 -500 000 kroner).


IMDi vil videre ta hensyn til behovet for geografisk spredning av prosjektene, samt variasjon i type prosjekter og målgrupper.

3.3 Varighet

Det gis støtte til prosjekter med varighet fra ett til tre år, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Under ordningens del 2 gis det støtte til prosjekter med ett års varighet.

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i desember måned på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger.

Søknadsfristen er 1. februar 2018. Tildelingen av tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal normalt skje innen 15. mars 2018. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det evt. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august 2018.

5 Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et Word-basert søknadsskjema for å søke om tilskuddsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på imdi.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet. Søknaden skal sendes til oppgitt e-postadresse for ordningen.

Søknaden  bør i hovedsak inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (Oppgi i så fall dato og saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet:
  • Søkers egenandel
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
  • Ev. andre kilder (hvilke).
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregels skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap. 

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6          Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det ersåledes klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.[1] Personer som er registrert i Folkeregisteret, ikke arbeidssøkere.

[2] Følgende organisasjoner har intensjonsavtale med IMDi: Frivillighet Norge, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund og Den Norske Turistforening.