Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere for 2018

1        Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 497, post 60.

Tilskuddsordningen består av persontilskudd og grunntilskudd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2        Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere med rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og samfunnslivet.

2.2 Delmål

Tilskuddsordningen skal stimulere til effektivitet, gjennomstrømning og resultater i opplæringen.

Grunntilskuddet skal i tillegg bedre de økonomiske rammevilkårene for små og mellomstore kommuner når det gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

2.3 Målgruppe

Voksne innvandrere som har rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap jf. § 17 i introduksjonsloven, og som har fått oppholdstillatelse fra og med 1. januar 2016.

3     Tildelingskriterier

3.1 Persontilskudd

3.1.1 Inngangskriterier

For personer som er i målgruppen og som bor i mottak, blir tilskuddet utbetalt til vertskommunen for mottaket.

For personer som er i målgruppen og som ikke bor i mottak, blir tilskuddet utbetalt til bostedskommunen. Det er den folkeregistrerte adressen til personer som er styrende for hvilken kommune som regnes som bostedskommunen.

For personer som kommer inn i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd fra og med 1. januar 2018, må kommunen registrere vedtak om opplæring eller fremsatt krav/søknad om deltakelse i opplæring i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), for at tilskuddet skal bli utbetalt. Tilskuddet vil bli utbetalt til vertskommunen for mottaket for personer som bor i mottak, og til bostedskommunen for personer som ikke bor i mottak.

For personer som kom inn i målgruppen før 1. januar 2018 er det ikke krav om at kommunene må foreta registreringer i NIR eller søke om tilskuddet for at tilskuddet skal utbetales.

Dersom kommunen mener å ha krav på tilskudd for personer som ikke er registrert i NIR, kan kommunen melde fra om dette til IMDi via Kontaktsenter for IMDinett.

3.1.2        Vurderingskriterier

Utbetaling av persontilskudd for personer i målgruppen skjer over maksimalt tre år. For personer som kommer inn i målgruppen i 2018, utbetales persontilskudd år 1. For personer som kom inn i målgruppen i 2017 og 2016, utbetales persontilskudd år 2 og år 3.

Inngangen til tilskuddets målgruppe er ved innvilgelse av førstegangs oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. For noen personer kan den totale tilskuddsperioden bli under tre år. Dette gjelder for personer som kommer inn i målgruppen fordi de fyller 16 år i løpet av tilskuddsperioden, men var under 16 år da de fikk sin oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette gjelder også for personer som går fra å bare ha plikt til å ha rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i løpet av tilskuddsperioden.

Persontilskudd har to satser. En høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika og en lav sats for personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Tabellen nedenfor viser satsene for 2018. I kolonnen ‘tilskuddsår’ indikerer årstallene i parentes det året som personene som utløser persontilskuddet kom inn i målgruppen. 

Tilskuddsår

Lav sats

Høy sats

Persontilskudd år 1 (2018)

13 600 kroner

31 900 kroner

Persontilskudd år 2 (2017)

24 100 kroner

62 300 kroner

Persontilskudd år 3 (2016)

15 000 kroner

43 350 kroner


3.1.3 Utbetaling av persontilskudd

Persontilskudd år 1 for 2018 utbetales for personer som kommer inn i målgruppen fra og med 1. januar 2018. Tilskuddet utbetales tidligst i kvartalet etter at kommunen har registrert vedtak om opplæring eller fremsatt krav/søknad om deltakelse i NIR. Tilskuddene blir utbetalt medio mai, medio august og medio november. For personer som kommer inn i målgruppen i 4. kvartal 2018, vil tilskuddet bli utbetalt tidligst medio februar 2019.

Persontilskudd år 2 og år 3 for 2018 utbetales for personer som kom inn i målgruppen i 2016 og 2017. Tilskuddene utbetales til vertskommunen for mottaket for personer som bor i mottak og til bostedskommunen for personer som ikke bor i mottak. Beregningstidspunktet er 15. januar 2018. Tilskuddene blir utbetalt medio februar 2018.

Etter utbetaling av persontilskudd, sender IMDi tilskuddsbrev til kommunens elektroniske postmottak. Kommunen kan også se detaljerte opplysninger om utbetalt tilskudd i NIR.

3.1.3.1 Tilskudd til oppfølgingskommune

Personer kan få opplæring i norsk og samfunnskunnskap i en annen kommune enn bostedskommunen. Dersom oppfølgingskommunen skal motta persontilskudd for disse personene, må bostedskommunen henvende seg til IMDi via Kontaktsenter for IMDinett for å få dette registrert i NIR.

3.1.3.2 Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting 

Dersom en person som er i målgruppen for tilskuddet flytter mellom kommuner i tilskuddsåret, må personen melde fra om flyttingen til Skattekontoret for at adressen skal oppdateres i Det sentrale folkeregisteret (DSF) og tilskuddet skal bli delt mellom til- og fraflyttingskommunen. Denne adresseendringen er personer pliktig til å melde fra om innen åtte dager etter flyttingen jf. Folkeregistreringsloven § 6-1.

Tilskuddet deles forholdsmessig mellom til- og fraflyttingskommunen, basert på botiden i den enkelte kommune. Den kommunen der en person har lengst botid i løpet av tilskuddsåret, vil motta den største andelen av tilskuddet. Formelen nedenfor viser beregningen av tilskudd til kommune x for tilskuddsår i : 

 

Formel for tilskudd

 

Denne beregningen for deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting gjelder for både persontilskudd år 1, år 2 og år 3.

For personer som kom inn i målgruppen fra og med 1. januar 2018, må kommunene registrere vedtak om opplæring eller fremsatt krav/søknad om deltakelse i NIR for at delingen skal skje. Tilskuddet vil likevel deles etter beregningen som står beskrevet over.

3.1.3.3 Tilskudd ved utreise og tilskudd ved gjeninnvandring til landet

Dersom en person som er i målgruppen for tilskuddet flytter fra landet, beholder kommunen tilskuddet som er utbetalt i det året personen forlater landet. Deretter stanser utbetalingen. Dersom samme person senere gjeninnvandrer til landet, vil tilskuddet starte opp igjen, forutsatt at personen fortsatt er i målgruppen for tilskuddet.

3.1.3.4 Tilskudd ved dødsfall

Ved dødsfall beholder kommunen tilskuddet som er utbetalt i dødsåret. Deretter stanser utbetalingen.

3.2 Grunntilskudd

3.2.1        Inngangskriterier

For personer som er i målgruppen og som bor i mottak, blir tilskuddet utbetalt til vertskommunen for mottaket.

For personer som er i målgruppen og som ikke bor i mottak, blir tilskuddet utbetalt til bostedskommunen. Det er den folkeregistrerte adressen til personer som er styrende for hvilken kommune som regnes som bostedskommunen.

Tilskuddet blir utbetalt automatisk, så kommuner skal ikke søke om det. Det kreves heller ingen registreringer av kommunene i NIR for at tilskuddet skal bli utbetalt.

3.2.2        Vurderingskriterier

Kommuner som har mellom 1-150 personer i målgruppen for tilskuddet (se 2.3 Målgruppe) pr. 15. januar 2018 vil få utbetalt grunntilskudd.

Grunntilskudd har to satser. En høy sats på 575 000 kroner utbetales til kommunene som har 4-150 personer i målgruppen og en lav sats på 185 000 kroner utbetales til kommunene som har 1-3 personer i målgruppen.

En person kan bare være med i beregningen av grunntilskudd i maksimalt tre år. En person kan bare være i beregningen såfremt personen også er i målgruppen for persontilskudd.

3.2.3        Utbetaling av grunntilskudd

Grunntilskudd utbetales i sin helhet, og tilskuddet blir ikke delt mellom til- og fraflyttingskommunen dersom personer i målgruppen flytter i løpet av året.

Etter utbetaling av grunntilskudd, sender IMDi tilskuddsbrev til kommunens elektroniske postmottak. Kommunen kan også se detaljerte opplysninger om utbetalt tilskudd i NIR.

4.      Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside, og departementets nettside for tilskuddsordninger (Tilskudd fra JD).

5.      Oppfølging og kontroll

Kommunene skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter.
 

5.1.       Rapporteringskrav

Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere norskopplæring for asylsøkere og opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunene i NIR jf. introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere.

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Dersom kommunene gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn det tilskuddet de har mottatt, kan kommunene beholde tilskuddet.

5.2.       Kontroll

Dersom tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utbetalt på feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet som er utbetalt.

IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

6.      Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år regnet fra den dag da kommunen har rett til å kreve å motta tilskuddet, eller fra det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven §§ 2 og 3.

7.      Klagebehandling

Tildeling av tilskudd og krav om tilbakebetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, er ikke å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, 1. ledd bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling jf. fvl. §§ 3, 1. ledd og 28. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Kommunene kan likevel kontakte IMDi via Kontaktsenter for IMDinett dersom de har spørsmål om utbetalt/ikke utbetalt tilskudd.