Statens lønnsutvalg

Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

Hovedtariffavtalen (HTA punkt 2.7.2) fastsetter at hver av partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger (HTA punkt 2.5.1) og forhandlinger på særlig grunnlag (HTA punkt 2.5.3), inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

Dersom partene ikke blir enige om opprettelse eller endring av særavtaler, kan hver av dem, såfremt de øvrige vilkår er oppfylt, bringe tvisten inn for særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg slik tjenestetvistloven fastsetter. Ved brudd i slike forhandlinger må partene velge mellom Statens lønnsutvalg og særskilt nemnd etter de retningslinjer tjenestetvistloven gir.

Stevninger sendes elektronisk inn til Statens lønnsutvalg
E-post: statenslonnsutvalg@kmd.dep.no

Etter tjenestetvistloven § 29 skal Statens lønnsutvalg behandle tvister om:

  • lønnstrinn eller lønnsplan for plassering av en stilling eller stillingsgruppe,
  • oppnormering av en tjenestemannsstilling fra lavere til høyere grad,
  • bestemmelser om overtidsgodtgjøring eller begrensede lønnstillegg.

Dersom tvisten gjelder spørsmål som ikke faller inn under ett av disse tre alternativene, skal den behandles av særskilt nemnd (tjenestetvistloven § 27).

Statens lønnsutvalg oppnevnes for 3 år og består av 11 personer.
Tre av medlemmene er nøytrale medlemmer. En av disse er utvalgets leder.

Utvalget har også en representant fra henholdsvis LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Hver av organisasjonene har en stemme. 
Statens lønnsutvalg har også fire medlemmer fra arbeidsgiversiden.

Les om arbeidet i Statens lønnsutvalg (Statens personalhåndbok)

Om Statens lønnsutvalg

Opprettet: 1974

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0030 OSLO, 30. Stevninger sendes elektronisk inn til Statens lønnsutvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Avgjør tvister etter Tjenestetvistloven § 29 eventuelt også etter § 27.

Aktive medlemmer (pr. 9/14/2021)