Statens lønnsutvalg

Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

Hovedtariffavtalen (HTA punkt 2.3.9) fastsetter at hver av partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger (HTA punkt 2.3.3) og forhandlinger på særlig grunnlag (HTA punkt 2.3.4), inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

Dersom partene ikke blir enige om opprettelse eller endring av særavtaler, kan hver av dem, såfremt de øvrige vilkår er oppfylt, bringe tvisten inn for særskilt nemnd eller Statens lønnsutvalg slik tjenestetvistloven fastsetter. Ved brudd i slike forhandlinger må partene velge mellom Statens lønnsutvalg og særskilt nemnd etter de retningslinjer tjenestetvistloven gir.

Etter tjenestetvistloven § 29 skal Statens lønnsutvalg behandle tvister om:

  • lønnstrinn eller lønnsplan for plassering av en stilling eller stillingsgruppe,
  • oppnormering av en tjenestemannsstilling fra lavere til høyere grad,
  • bestemmelser om overtidsgodtgjøring eller begrensede lønnstillegg.

Dersom tvisten gjelder spørsmål som ikke faller inn under ett av disse tre alternativene, skal den behandles av særskilt nemnd (tjenestetvistloven § 27).

Statens lønnsutvalg oppnevnes for 3 år og består av 11 personer.
Tre av medlemmene er nøytrale medlemmer. En av disse er utvalgets leder.
Utvalget har også en representant fra henholdsvis LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Hver av organisasjonene har en stemme. 
Statens lønnsutvalg har også fire medlemmer fra arbeidsgiversiden.

Den 23. januar 2015 ble følgende personer oppnevnt som medlemmer i Statens lønnsutvalg for perioden fra og med 23. januar 2015 til og med 22. januar 2018:

Leder: Sorenskriver Stein Husby
Medlem: Dommer Tove Merete Voldbæk
Medlem: Tingrettsdommer Erik Stillum
LO Stat: Kartellsekretær  Randi Stensaker
YS Stat: Seniorrådgiver Tore Leirfall
Unio: Spesialrådgiver Atle Gullestad
Akademikerne: Nestleder Roger Matberg
KMD Konstituert statens personaldirektør Per Kr. Knutsen
KMD Avdelingsdirektør Grete A. Jarnæs
SD Fagdirektør Ingrid Haugen
HOD Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth

 

Her kan du lese mer om arbeidet i Statens lønnsutvalg, blant annet hvordan parter kan få opp en tvist i utvalget og hvordan saksbehandlingen foregår.