1941: Da en bekymret konge kom til Nygaardsvold i Kingston House

Kong Haakon VII var bekymret da han torsdag 27. februar 1941 kom for å se Norges nye regjeringslokaler i Kingston House i London. Han hadde også bedt om et møte med statsminister, utenriksminister og finansminister.

Det var fortsatt under ni måneder siden konge og regjering hadde måttet forlate Norge på grunn av det tyske angrepet 9. april 1940. Etter å ha sett kontorene og hilst på funksjonærene, satte kongen nå seg ned med Johan Nygaardsvold, Trygve Lie og Oscar Torp - for å fortelle dem at noen mente han burde overta den politiske makten etter krigen. 

Kingston House i Prince's Gate i Kensington, der Norges regjeringskontorer lå 1941-1945. (Foto: www.rightmove.co.uk).  

"Politiske kannestøperier"
I følge et referat signert av kongen og parafert av statsministeren, trolig ført i pennen av statsrådsekretær Oluf Tostrup, sier kongen at "det fra enkelte hold var kommet antydninger til ham som han måtte forstå som en slags oppfordring til å forberede seg på personlig å overta den politiske makt når han vendte tilbake til Norge".

Kongen "fryktet for at det ikke var bare her i England at enkelte beskjeftiget seg med slike politiske kannestøperier, men at tanken muligens heller ikke var så fremmed for enkelte kretser i Norge", heter det.

"... ikke ... drive politikk for egen regning"
Kongen sa han "derfor gjerne straks overfor Statsministeren" ville "slå fast at han alltid har søkt å opptre som en konstitusjonell Konge, og den linje aktet han å følge også i fremtiden ".

Kongen forsto at hans person nå var et samlingsmerke for alle nordmenn, og var glad for å "kunne medvirke til samhold og samarbeid, men han var fast bestemt på ikke å innlate seg på å drive politikk for egen regning, hverken nå eller når han igjen kom tilbake til Norge".

"Hvis han gjorde det, sa han, ville det bety det samme som å ødelegge alt hva han hadde arbeidet for som Konge i Norge", heter det i referatet.

Kong Haakon VII og statsminister Johan Nygaardsvold.
(Foto: Det kongelige hoff og Statsministerens kontor).

Program for gjenreisning og valg
Kongen mente regjeringen måtte lage et program for gjenreisning og nye stortingsvalg, "som kunne samle alle gode nordmenn".

"Hans Majestet sa han hadde tatt denne sak opp med Statsministeren så snart han hadde hørt om de meninger som han her hadde lagt fram, fordi tillitsforholdet mellom Kongen og Regjeringen heretter som hittil skulle være urokket", heter det i referatet.

"... det greie konstitusjonelle standpunkt"
Nygaardsvold takket kongen "for at han hadde gitt Regjeringen denne meddelelse, og for det greie konstitusjonelle standpunkt Hans Majestet hadde tatt og som han alltid hadde fulgt".

Statsministeren la til at gjenroppbyggingen etter krigen måtte ha som første forutsetning "et konstitusjonelt styre på demokratisk grunnlag".

Arbeidet i gang
Statsministeren sa at arbeidet med dette allerede var i gang:

"Blandt annet var spørsmålet om hvorvidt det gamle Storting da burde innkalles, eller om det skulle avholdes nye stortings-valg, under utredning".

Nygaardsvold sa disse sakene ville bli forelagt for kongen når de var fullt utredet, "så at det også på disse punkter kunne være full enighet og forståelse mellom Kongen og Regjeringen".

"... ville han ... henvise disse folk til Statsministeren"
Utenriksminister Lie og finansminister Torp sluttet seg til det statsministeren hadde sagt.

Kongen avsluttet samtalen i Kingston House med å si at han hele tiden hadde samarbeidet godt med Nygaardsvolds regjering, både før krigen og nå, og håpet dette måtte fortsette.

Om det kom flere henvendelser av denne typen,  "Ville han heretter henvise disse folk til Statsministeren", heter det til slutt i referatet.

Kong Haakon VII hilser regjeringen Nygaardsvold som  kommer i taktfast marsj til ærestribunen under feiringen av hans 70-årsdag 3. august 1942, i Hyde Park i London. Kongen er flankert av kronprinsesse Märtha og kronprins Olav.

Regjeringsmedlemmene (12 av 13) er fra venstre: statsminister Johan Nygaardsvold, utenriksminister Trygve Lie, landbruksminister Hans Ystgaard, kirke- og undervisningsminister Nils Hjelmtveit, forsvarsminister Oscar Torp, justisminister Terje Wold, sosialminister Sverre Støstad (?), arbeidsminister Olav Hindahl (?), konsultativ statsråd Sven Nielsen (?), forsyningsminister Arne Sunde, konsultativ statsråd Anders Fjelstad og finansminister Paul Hartmann. (Foto: NTBScanpix). 

Kilde:
Referat 27.02.1941 i Johan Nygaardsvolds papirer i Arbeiderbevegelsens arkiv.