Anmodning om innsyn etter Stortingets forretningsorden § 74 - innsyn i forbindelse med Dokument 9:1 (2019-2020)

Jeg viser til brev 19. august 2020 fra Stortingets president, vedlagt innsynsbegjæring fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes:

Det vises til § 74 Begjæringer om dokumentinnsyn i Stortingets forretningsorden og jeg vil med dette be om innsyn i korrespondanse mellom finansdepartementet og justisdepartementets lovavdeling i forbindelse med saken «Dokument 9:1 (2019-2020)».

Svar:

I mitt svar 20. august la jeg ved gjenpart av det som foreligger av korrespondanse mellom Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, jf. innsynsbegjæringen, med unntak av ett dokument som departementet vurderte opp mot adgangen til å unnta i henhold til offentleglova § 15 første ledd annet punktum.

Det gjenstående dokumentet som omfattes av ditt innsynskrav 19. august 2020 unntas offentlighet, jf. offentleglova § 15 første ledd annet punktum.

Meroffentlighet er vurdert, jf. offentleglova § 11 og Stortingets forretningsorden § 74 annet ledd.

Avslag kan påklages etter bestemmelsene i offentleglova § 32. Klagefristen er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29. Klage fremsettes for Finansdepartementet. Hvis avslag ikke omgjøres, vil klagen bli behandlet av Kongen i statsråd. I så fall bortfaller retten til å klage til Sivilombudsmannen, jf. sivilombudsmannsloven § 4 annet ledd bokstav b.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner