Vedtak i sak om fusjon mellom DNB ASA og DNB Bank ASA

Finansdepartementet viser til søknad 22. oktober 2020 fra DNB ASA og DNB Bank ASA om fusjon mellom de to foretakene, Finanstilsynets tilrådning 28. desember 2020 og DNB ASA og DNB Bank ASAs merknader til tilrådningen i brev 26. januar 2021.

Søknaden gjelder tillatelse til fusjon mellom DNB ASA og DNB Bank ASA etter finansforetaksloven § 12-1 første ledd, godkjennelse av vedtekter for DNB Bank ASA etter finansforetaksloven § 12-1 tredje ledd, samtykke til endringer i organiseringen av DNB-konsernet etter finansforetaksloven § 17-9, samt tillatelse til erverv av kvalifiserte eierandeler i DNB Livsforsikring AS og Fremtind Forsikring AS etter finansforetaksloven § 6-1. I tillegg inneholder søknaden melding om erverv av indirekte eierandel i DNB Asset Management AS etter verdipapirfondloven § 2-5, jf. verdipapirfondforskriften § 2-1.

Samtykke til endring av konsernstruktur etter finansforetaksloven § 17-9, hvor DNB Bank ASA blir morforetak og konsernspiss med DNB Livsforsikring AS og DNB Asset Management Holding AS som datterforetak, anses gitt ved Finansdepartementets vedtak 2. juli 2020, og omtales ikke ytterligere.

Finansdepartementet har fattet følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i finansforetaksloven § 12-1 første ledd gir Finansdepartementet tillatelse til fusjon mellom DNB ASA og DNB Bank ASA, med DNB Bank ASA som overtakende foretak.
  2. Med hjemmel i finansforetaksloven § 12-1 tredje ledd godkjenner Finansdepartementet DNB Bank ASAs vedtektsendringer, som vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 30. november 2020.
  3. Med hjemmel i finansforetaksloven § 6-1 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til at DNB Bank ASA kan eie inntil 40 prosent av aksjene i Fremtind Forsikring AS.
  4. Med hjemmel i finansforetaksloven § 6-1 annet ledd gir Finansdepartementet tillatelse til at DNB Bank ASA kan eie 100 prosent av aksjene i DNB Livsforsikring AS.

Tillatelsene i punkt 1 og 4 gis på følgende vilkår:

  • DNB Livsforsikring AS må ha et styre på minst fem styremedlemmer der minst en tredjedel av styremedlemmene ikke er ansatt i foretaket eller i foretak i DNB-konsernet.
  • Styremedlemmer og daglig leder i DNB Bank ASA kan ikke være medlem av styret i DNB Livsforsikring AS.
  • Styret i DNB Livsforsikring AS må ha et risikoutvalg hvor flertallet av medlemmene er eksterne styremedlemmer.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly
konst. avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet